Zborník Slovenského národného múzea XCVI
Archeológia 12
2002

OBSAH (PDF, 1,5 MB)


PERSONÁLIE


Nedožité sedemdesiate narodeniny Alojza Habovštiaka (PDF, 1,7 MB) 
Alexander T. Ruttkay
4–5


ŠTÚDIE


Príspevok ku kultu doby bronzovej I. (PDF, 6,3 MB)
Ein Beitrag zum Kultwesen der Bronzezeit I.
Jozef Paulík
7–16

Recent acquisitions of Bronze age objects at the Metropolitan Museum of Art, New York (PDF, 3,4 MB) 
Melanie Holcomb
17–22

Bronzové predmety z doby laténskej a rímskej z Bratislavy-Rusoviec (PDF, 12,8 MB)
Die Bronzegegenstände aus der Laténzeit und der Römischen Kaiserzeit von Bratislava-Rusovce
Igor Bazovský
23–44

Niekoľko menších včasnostredovekých nálezov z juhozápadného Slovenska (PDF, 11,4 MB)
Einige kleinere frühmittelalterliche Funde aus der Südwestslowakei
Vladimír Turčan
45–62

K počiatkom osady Sv. Michala v Bratislave (PDF, 11,2 MB)
Zu den Anfängen der St. Michaels Ansiedlung in Bratislava
Peter Baxa – Margaréta Musilová
63–80

Stredoveké opevnenie v Pezinku, časť Cajla (PDF, 15,5 MB)
Ein mittelalterliche Befestigungsanlage in Pezinok, Ortsteil Cajla
Zdeněk Farkaš
81–104

Zaniknutá kostolná pevnosť vo Svodíne (PDF, 16,0 MB)
Die untergegangene Kirchenfestung in Svodín
Zoltán Drenko
105–130


MATERIÁLY


Medená sekera typu Kozarac z neznámej lokality na Slovensku (PDF, 2,5 MB)
Das Kupferbeil vom Typ Kozarac aus einem unbekannten Fundort in der Slowakei
Zděnek Farkaš – Daniel Ozdín
131–134

Sídlisko z doby bronzovej vo Vozokanoch (PDF, 845,3 kB)
Eine bronzezeitliche Siedlung in Vozokany
Juraj Bartík
135–136

Bronzová sekera z Pezinka (PDF, 808,4 kB)
Das Bronzebeil aus Pezinok
Juraj Bartík – Zdeněk Farkaš
137–138

Zoomorfná spona z Bratislavy-Jaroviec (PDF, 1,6 MB)
Die zoomorphe Fibel aus Bratislava-Jarovce
Igor Bazovský
139–141