Zodpovednosť a autorské práva

Zodpovednosť zostavovateľa:

 • riadiť sa prijatými etickými štandardami zostavovateľa;
 • zabezpečiť súlad príspevku so zameraním časopisu;
 • zabezpečiť spravodlivý, nezaujatý a transparentný proces recenzovania;
 • zabezpečiť anonymitu recenzentov a autorov v recenznom riadení;
 • má právomoc vrátiť autorovi príspevok na doplnenie, resp. prepracovanie ;
 • v spolupráci s redakčnou radou riešiť odvolanie autorov proti pripomienkam recenzného konania, resp. iné sťažnosti.

 Zodpovednosť redakčnej rady:

 • garantuje dodržiavanie deklarovaných pravidiel a chráni etiku publikovania;
 • na základe recenzných posudkov rozhoduje o publikovaní, resp. nepublikovaní príspevkov;
 • zabezpečuje dohľad, aby prijaté príspevky odpovedali profesným štandardom;
 • dbá o zlepšovanie odbornej a formálnej stránky časopisu.

 Zodpovednosť autora:

 • získať povolenie na všetok autorsky chránený materiál použitý v príspevku;
 • v príspevku uviesť a označiť všetkých skutočných prispievateľov a spoluautorov;
 • zapracovať výhrady a pripomienky redakcie v stanovenom termíne;
 • autor má právo rozporovať v sporných prípadoch výhrady u redakcie;
 • odovzdaním rukopisu redakcii autor zároveň prehlasuje, že:
  • je autorom príspevku a riadne uvádza všetky zdroje prevzatých materiálov;
  • predložený rukopis je pôvodnou prácou, čiže ide o jeho prvú publikáciu;
  • príspevok vypracoval v súlade s medzinárodnými etickými štandardami publikovania, s ktorými je oboznámený;
  • súhlasí s pravidlami na odovzdanie rukopisu, citačným systémom, recenzným procesom a technickými požiadavkami;
  • súhlasí aby vydavateľ periodika publikoval príspevok v tlačenej, ako aj elektronickej verzii (PDF súbor na tejto internetovej stránke);
  • v prípade príspevku, ktorý je dielom kolektívu autorov, autor ktorý komunikuje s redakciou a odovzdá príspevok preberá na seba zodpovednosť za splnenie vyššie uvedených skutočností.

 Zodpovednosť  recenzentov:

 • zachovať pri recenznom konaní objektivitu a nezaujatosť;
 • s rukopismi zaobchádzať ako s dôverným materiálom, pričom nesmie zneužiť informácie z príspevku pre osobné, alebo iné účely;
 • zachovať mlčanlivosť o recenznom konaní;
 • odmietnuť účasť v recenznom konaní v prípade, že existuje stret odborných či osobných záujmov (profesný, finančný, či osobný prospech z posudku, nedávna spolupráca na publikovanom projekte, apriórne protichodný názor na tému príspevku, blízky osobný, či profesný vzťah k autorovi);
 • v prípade, že recenzent vypracovanie posudku neodmietne, vyjadruje tým, že stret záujmov neexistuje;
 • identifikovať a upozorniť v posudku na dôležité publikované práce, ktoré autor necituje.
 • vyplniť a podpísať recenzný formulár, v ktorom deklaruje, že recenziu vypracoval v súlade s etickými princípmi recenzného konania a v zmysle zásad publikačnej etiky.

 Autorské práva a prehlásenie vydavateľa:

Držiteľmi autorských a iných práv na príspevky publikované v zborníku sú ich autori. Držiteľom práv na formát periodika a na jeho vydávanie je vydavateľ Slovenské národné múzeum-Archeologické múzeum. Príspevky smú byť voľne kopírované a šírené, ale len pre osobnú potrebu a nie pre komerčné využitie, bez ich zmeny a s citovaním pôvodného zdroja. Akákoľvek iná forma šírenia a zverejnenia si vyžaduje povolenie autora/vydavateľa.