O časopise

Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia (ISSN: 1336-6637) je časopis vychádzajúci od roku 1991 a nadväzujúci na dlhú tradíciu. Vznikol oddelením sa od Zborníku SNM – História, ktorý je od roku 1951 pokračovateľom Sborníka muzeálnej slovenskej spoločnosti založeného v roku 1896.

Zborník SNM – Archeológia predstavuje recenzované periodikum zaradené do medzinárodných databáz SCOPUS, ERIH PLUSEBSCO a CEJSH. Jeho štúdie majú priradený DOI kód (spravovaný spol. Crossref).

Časopis uverejňuje pôvodné príspevky nadregionálneho významu z archeológie a príbuzných vedných disciplín s ťažiskovým zameraním na stredodunajský a stredoeurópsky región, orientované na materiálnu kultúru praveku, protohistórie a stredoveku, ako aj teoretické a syntetické štúdie. Na svojich stránkach taktiež prináša aj príspevky z medzinárodných kolokvií, pravidelne poriadaných Slovenským národným múzeum-Archeologickým múzeom, ktoré je vydavateľom zborníka. K príležitostným rubrikám periodika patria aj recenzie. V zborníku publikujú domáci slovenskí ako aj zahraniční autori najmä zo strednej Európy (Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska).

Zborník vychádza v jazykoch autorov s rozsiahlym resumé vo svetových jazykoch. Členmi jeho redakčnej rady sú etablovaní vedeckí pracovníci Slovenského národného múzea a poprední bádatelia zo Slovenska a Českej republiky. Každý príspevok je posudzovaný anonymne dvoma odborníkmi. Zborník vychádza vo formáte A4 raz ročne v termíne 31.5. Všetky ročníky periodika sú v úplnosti voľne sprístupnené (open access). Okrem toho v rámci zborníka vychádza aj nepravidelná monograficky zameraná edícia Supplementum.

Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia, ako aj ďalšie publikácie Slovenského národného múzea si možno zakúpiť TU.

Bližšie informácie o činnosti Slovenského národného múzea – Archeologického múzea získate TU.