Redakcia

Zostavovateľ

Mgr. Martin Hanuš, PhD.

*1980 Bratislava

Kurátor v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu

martin.hanus@snm.sk

Curriculum vitae: Štúdium absolvoval (2005) a doktorát získal (2016) na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil na Pamiatkovom úrade Slovenskej Republiky (od 2006) v Slovenskom archeologickom a historickom inštitúte (od 2007), na Katedre archeológie Univerzity Komenského v Bratislave (od 2012). Od roku 2019 pôsobí v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzeaRealizoval a podieľal sa na archeologických výskumoch stredovekých sakrálnych objektov (kláštor benediktínov v Ludaniciach, kláštor dominikánov v Banskej Štiavnici, kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach, kostol sv. Egídia v Hronskom Beňadiku), mestských areálov (Sankt Poelten, Bratislava – Vydrica), či na výskume klasického a predklasického mayského osídlenia na lokalite Uaxactun (Guatemala). Získal a realizoval výskumný grant VEGA 1/0740/14 (Geofyzikálny výskum zaniknutých benediktínskych kláštorov na Slovensku). Je autorom a spoluautorom viac ako 20 vedeckých prác zameraných najmä na obdobie stredoveku.

 

Predseda redakčnej rady

PhDr. Juraj Bartík, PhD

*1960 Bratislava

Riaditeľ Slovenského národného múza – Archeologického múzea

juraj.bartik@snm.sk

Curriculum vitae: Štúdium archeológie absolvoval v roku 1983, doktorandské štúdium v roku 2001 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdia pracuje v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea, vo funkcii kurátor, od roku 2003 aj ako riaditeľ. Viedol archeologické výskumy v Báhoni, Dvorníkoch-Posádke, Chorvátskom Grobe, Kaplnej, Lozorne, Tisovci a na vedení rady ďalších výskumov v teréne sa aktívne podieľal. Od roku 2004 je členom redakčnej rady ročenky SNM Archeológia, zostavoval Zborník SNM Archeológia Supplementum 9 venovaný pamiatke J. Paulíka. Je autorom a spoluautorom viac ako 50 štúdií venovaných najmä sídliskám, hradiskám a pohrebiskám z doby bronzovej, ako aj kovolejárstvu, rôznym typom bronzovej industrie a hromadným nálezom.