Publikačná etika

Redakčná rada je garantom dodržiavania etických kritérií vedeckého bádania a publikovania, ktoré pozostávajú z prísneho postupu proti plagiátorstvu a podvodným údajom, pričom odmieta akýkoľvek druh diskriminácie.

Publikačná etika a pravidlá Zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia sú založené predovšetkým na smerniciach a štandardoch deklarovaných komisiou Comittee on Pulication Ethics (COPE). V plnej miere podporujeme pravidlá pre vydavateľov a autorov prijaté na 2. svetovej konferencii o integrite výskumu v Singapure v r. 2010.

Stránky nášho periodika sú otvorené pluralite názorov, pokiaľ sú založené na základných etických princípoch bádania. Ich napĺňanie je potrebné a očakáva sa vo všetkých etapách procesu publikovania: u autora, zostavovateľa, recenzenta i vydavateľa. Na porušenie etického správania môže upozorniť ktokoľvek a kedykoľvek. Redakcia sa bude zaoberať každým obvinením, na iniciovanie vyšetrovania však musia byť predložené potrebné informácie, resp. dôkazy. V prípade zistenia, alebo podozrenia z neetického postupu redaktor a redakčná rada prerušia, alebo zrušia proces publikovania, kým sa nedosiahne úspešné uzavretie kauzy, pričom budú podniknuté potrebné kroky na základe odporúčaní komisie COPE. V každom prípade bude mať dotknutý autor možnosť reagovať na akékoľvek obvinenia a pochybnosti.