Pokyny pre autorov

Publikačný proces a recenzné konanie:

Po prijatí príspevku redakcia posudzuje technický stav a kompletnosť rukopisu. Po jeho akceptovaní ho posúva na recenzné konanie. V rámci neho ho posudzujú dvaja recenzenti vybratí na základe kvalifikácie pre danú tému. Recenzenti nepoznajú totožnosť autorov a autori nepoznajú totožnosť recenzentov (double-blind peer review). Hodnotený je prínos príspevku, metodika, argumentácia, úplnosť bibliografie, jazyková stránka, obrazová príloha, výstižnosť abstraktu, kľúčových slov a resumé. O výsledku recenzného konania bude autor informovaný. V prípade, že sú k príspevku pripomienky, autor ich musí zapracovať do troch týždňov. Ak autor nedodá korektúru v určenom termíne, redakcia nie je povinná ju akceptovať. V sporných prípadoch má autor právo výhrady rozporovať. Následne ak redakčná rada schváli príspevok na publikovanie, autor dostane svoj príspevok so zapracovanými prekladmi na finálnu obsahovú kontrolu. V ďalšom kroku ide príspevok na grafické zalomenie, po čom autor dostane príspevok na záverečnú formálnu korektúru, pri ktorej možno už zapracovať len minimálne úpravy. Každý autor obdrží elektronickú verziu zborníku. Príspevky nie sú honorované. Povinnosti a zodpovednosť ďalších strán podieľajúcich sa na recenznom konaní, sú uvedené v sekcii Zodpovednosť a autorské práva.

Odovzdanie príspevku:

 • uzávierka na odovzdanie príspevku je každoročne 31. 5.
 • príspevok sa odovzdáva v elektronickej podobe
 • formát odovzdania: jeden textový súbor a obrazová príloha
 • súbory musia byť označené priezviskom autora a špecifikáciou obsahu
 • adresa na odovzdanie: archeologia.editor@snm.sk
 • odporúčame použiť zároveň aj sekundárnu adresu snm.archeologia.editor@gmail.com
 • pre zaslanie väčšieho objemu dát odporúčame použiť transferovú službu

Jazyk príspevku a preklady:

 • redakcia prijíma príspevky v jazyku autorov, alebo vo svetových jazykoch
 • redakcia zabezpečí preklady z vlastných prostriedkov
 • vítané sú aj vlastné preklady, v tom prípade je potrebné uviesť autora každého prekladu
 • abstrakt a kľúčové slová budú preložené do angličtiny
 • resumé bude preložené do jedného zo svetových jazykov, podľa rozhodnutia redakcie, spravidla nemčiny
 • texty k obrazovej prílohe budú preložené do rovnakého jazyka ako resumé
 • v prípade príspevku vo svetových jazykoch je možné publikovať resumé okrem slovenského jazyka aj v národnom jazyku autora

Tlač príspevku:

 • tlačená verzia bude zverejnená vo farbe v rozsahu, ktorý rozhodne redakcia
 • elektronická verzia príspevku je zhodná s tlačenou verziou

 Príležitostné rubriky periodika:

 • okrem vedeckých prác zborník príležitostne publikuje aj recenzie
 • recenzia musí obsahovať úplné bibliografické údaje a farebný sken obálky recenzovaného diela

 

Príspevok dodať v nasledovnej štruktúre a formátovaní:

Informácie pre redakciu:

 • osobitné požiadavky adresované redakcii uviesť na začiatok textu a zvýrazniť červenou farbou

Názov príspevku:

 • uviesť štandardným písmom (nie veľkými písmenami)
 • zarovnať na stred
 • informáciu o projekte, resp. grantovej schéme v rámci ktorej príspevok vznikol, umiestniť do poznámky pod čiarou k názvu článku (tu možno v samostatnom odseku uviesť aj prípadné osobné poďakovanie)

Meno autora:

 • uviesť celé mená autora(ov) veľkými písmenami
 • zarovnať na stred
 • mená viacerých autorov oddeliť dlhou pomlčkou a medzerami (napr. Ján Novák – Hana Nováková)

Kľúčové slová:

 • uviesť v nasledovnom poradí – geografická, chronologická a tematická špecifikáciau príspevku

Abstrakt:

 • maximálne 10 viet

Text:

 • príspevok dodať v textovom formáte
 • text zarovnať na obidva okraje
 • použiť font písma Times New Roman, veľkosť: 12 b
 • riadkovanie textu na 1,5 b
 • začiatok odseku odsadiť (1 x Tab = 1,25 cm) s výnimkou prvého odseku v kapitole
 • Enter používať len na konci odstavcov
 • medzery (prázdne riadky) použiť len medzi koncom odstavca a nadpisom ďalšej kapitoly
 • nadpisy kapitol zarovnať doľava (bez odsadenia) a hrubo zvýrazniť (napr. Záver)
 • pri nadpisoch vždy použiť číslovanie kapitol a podkapitol (napr. 1., 1.1, 1.1.1)
 • vôbec nepoužívať automatické číslovanie
 • rozsah celého príspevku aj s bibliografiou je maximálne 40 normostrán (t. j. 72 000 úderov aj s medzerami), resp. výnimočne je možné sa dohodnúť s redakciou aj na inom rozsahu
 • poznámky pod čiarou možno použiť len v nevyhnutých prípadoch pre text, ktorý by narúšal plynulosť informácií
 • poznámky pod čiarou vkladať pomocou textového editora
 • špeciálne znaky a písmená v texte je nutné vyznačiť žltým zvýraznením (napr. æ, Ø)

Bibliografia a citovanie:

 • citovanie a zápis literatúry, okrem nižšie uvedených výnimiek, podľa: Pokyny na úpravu rukopisov, Nitra 2018
 • používať prírodovedný systém citovania (napr. Novák 2000, 1–3, obr. 1: 1)
 • skratky obrazových príloh a pod. uvádzať v autentickej podobe citovanej práce (napr. obr., Abb., Fig.)
 • rozsah strán a pod. sa uvádza s pomlčkou bez medzier (napr. 1–2)
 • názvy periodík v súpise literatúry uvádzať v neskrátenej podobe (napr. Zborník Slovenského národného múzea 113 Archeológia 29, 2019, …)
 • na číslovanie ročníkov používať výhradne arabské číslice
 • pri citovaní neperiodických zborníkov neuvádzať miesto a dátum konania konferencie, ani prípadné venovania zborníkov
 • príklady:
  • monografia:
   • Novák 1989 – J. Novák: Od paleolitu po stredovek. Bratislava 1989.
  • neperiodický zborník:
   • Novák 1997 – J. Novák: Sídliskové objekty z doby rímskej na Považí. In: M. Nový (ed.): Materiály z konferencie o dobe rímskej na Považí. Trenčín 1997, 114–156.
  • periodikum:
   • Novák 1985 – J. Novák: Predbežná správa o prvej etape výskumu v Leviciach. Archeologické rozhledy 37/2, 1985, 666–672.
  • encyklopedická práca:
   • Súpis 1968 – Súpis pamiatok na Slovensku. 2. Bratislava 1968.
  • edícia prameňov:
   • CDES 1971 – R. Marsina: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava 1971.
  • rukopisy a archiválie:
   • Záruba 2012 – F. Záruba: Hradní kaple v Čechách. Dizertačná práca. Univerzita Karlova v Praze. Praha 2012.
   • Haviarová/Haviar 2012 – M. Haviarová/T. Haviar: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum rímskokatolíckeho Kostola sv. Egídia. Rukopis výskumnej správy 2012. Uložené: Archív Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, inv. č. V123.
  • internetový zdroj:

 Resumé:

 • rozsah maximálne 15% textu
 • má byť kompaktná, ale zároveň plnohodnotná verzia článku
 • má dodržiavať obsahovú štruktúru príspevku
 • ak to vyplýva z kontextu má obsahovať aj odkazy na literatúru a obrázky
 • pri formulovaní brať do úvahy, že text je určený na preklad
 • odporúčame nepoužívať dlhé súvetia a málo frekventované neštandardné pojmy
 • v prípade odborných termínov uviesť do zátvorky ich cudzojazyčné znenie pre prekladateľa

Kontakt na autora:

 • titul, meno, priezvisko, celá adresa pracoviska, email, ORCID kód (ak existuje)
 • celé formátovať kurzívou a meno zvýrazniť

Obrazové prílohy:

 • obrázky nevkladať do textového editora ale dodať samostatne
 • autorské a reprodukčné práva k všetkým obrázkom musia byť vysporiadané
 • zdroj obrázkov musí byť uvedený (citácia, resp. archív inštitúcie)
 • autorov pôvodných fotografií, kresieb, plánov, máp uviesť v popise konkrétnej prílohy
 • redakcia si vyhradzuje právo upraviť obrazové prílohy podľa potrieb časopisu
 • všetky obrazové prílohy (kresby, fotky, mapy) označiť jednotne ako obrázok (obr., Fig., Abb.)
 • pre označenie dátových tabuliek používať pojem tabela (napr. tabela 1)
 • označenie tabuľka (tab.) použiť len s rímskym číslovaním pre celostránkové obrázky, ktoré budú zaradené na záver príspevku
 • texty k obrázkom nepísať do ilustrácií, v obrázku možno použiť len numerické (1, 2, 3...), alebo alfabetické označenie (a, b, c...) 
 • číslovanie častí jedného obrázka musí ísť vždy v smere zľava doprava a zvrchu nadol
 • súpis popisiek pod obrázky zaradiť na záver článku a prílohy označiť len príslušnou skratkou (napr. obr. 1)
 • popiska obrázku má obsahovať: typ prílohy, poradové číslo, geografické určenie, príslušnosť nálezu k objektu, legendu, údaj k mierkam, autora (napr. Obr. 1. Bratislava-Dúbravka, poloha Veľká Lúka. Objekt 1/2000. Hnuteľné nálezy: 1–10 keramika, 11–20 sklo. Mierka 1:2 (autor: J. Novák).) 
 • obrázky zaraďovať a očíslovať podľa toho, ako sa postupne spomínajú v texte
 • umiestnenie obrázkov určiť v texte vložením samostatného riadku so zvýrazneným (žltým) textom: „tu umiestniť obr. 1“
 • zrkadlo pre celostránkové tabuľky je 162 x 237 mm (počíta s popisom na 4 riadky)
 • odporúčané alternatívne šírky zrkadla: a) celá strana (162 mm), b) 2/3 strany (108 mm), c) 1/2 strany (81 mm)
 • obrazové prílohy (obrázky, tabuľky) dodať bez orámovania
 • farebné obrázky odporúčame dodávať v móde 32 bitová paleta CMYK
 • pre rastrové obrázky odporúčame používať formát TIF, ale akceptované sú aj iné štandardné formáty
 • rozlíšenie rastrových obrázkov: odporúčame 600 dpi (najmä kresby), minimálne 300 dpi
 • možné dodať obrázky aj vo vektorových formátoch
 • pri vektorovej grafike nesmie byť hrúbka čiar menšia než 0,25 b
 • pri mapách, plánoch a kresbách použiť grafickú mierku (len jeden typ mierky pre všetky obrázky)
 • tabely dodať v zdrojovom tabuľkovom formáte (.xls, resp. textový súbor) 
 • tabely musia byť naformátované tak, aby rešpektovali zrkadlo zborníka (max. 162 x 237 mm)
 • veľkosť artefaktov ako keramika, kamenná industria odporúčame zobrazovať v 50% veľkosti
 • drobné predmety odporúčame zobraziť v mierke 1:1, resp. v prípade potreby zväčšiť
 • na číslovanie častí obrázkov používať font časopisu Minion Pro v primeranej veľkosti k obrázku
 • prosíme venovať pozornosť čistote kresieb

Úprava rukopisu – niektoré príklady:

Dlhá pomlčka bez medzier (klávesová skratka: ľavý Alt + 0150 na numerickej klávesnici)

 • Strany: 1–2 (nepoužívať 1n, 1nn)
 • Roky: 70–40 pred Kr., 1936–1945, 10.–12. stor.
 • Svetové strany: S–J
 • Rozmery: 1,3–2,4 cm
 • Miesto: Nitra – Mostná ulica (ak ide o polohu)

 Spojovník bez medzier

 • Citácia: Němejcová-Pavúková
 • Miesto: Nitra-Mlynárce (len ak ide o oficiálnu časť obce)

 Čiarka/Bodka

 • 15,5 (v slovenskom texte)
 • 15.5 (v anglickom texte)

 Malé/veľké písmená v anglických kľúčových slovách

 • Keywords: Ludanice Group, Bronze Age, settlement, pits

 Rôzne príklady:

 • (obr. 6: 4; 5: 1–2)
 • 1,4 x 1,5 cm
 • 656 m n. m.
 • 87 g
 • 10% Ag = 10 percentné striebro (bez medzery)
 • 10 % = 10 percent (s medzerou)
 • 90. roky 20. storočia
 • 3.–2. tisícročie pred n. l.
 • prvá polovica 13. až prvá tretina 14. stor. (časti storočí sa vypisujú slovami)

 

Redakcia Zborníka Slovenského národného múzea Archeológia sa teší na Vaše príspevky!

PhDr. Juraj Bartík, PhD. (predseda redakčnej rady),

Mgr. Martin Hanuš, PhD. (zostavovateľ)