Zborník Slovenského národného múzea XCV
Archeológia 11
2001

OBSAH (PDF, 1,3 MB)


PERSONÁLIE


K životnému jubileu PhDr. Jozefa Paulíka, CSc. (PDF, 770,8 kB) 
Mária Novotná
4

K životnému jubileu PhDr. Magdy Pichlerovej, CSc. (PDF, 596,4 kB) 
Beata Egyházy-Jurovská
5


EDITORIÁL


Desať rokov Zborníka SNM Archeológia (PDF, 537,6 kB) 
Štefan Holčík
7


ŠTÚDIE


Nález hlinenej vtáčej loďky v Dvorníkoch – Posádke III. (PDF, 12,5 MB)
Der Fund einer tönernen Vogelbarke in Dvorníky-Posádka III.
Jozef Paulík
9–72

Štítová puklica z neznámej lokality z okolia Banskej Bystrice (PDF, 775,8 kB)
Die Schildbucher aus einer unbekannten Fundstelle in der Umgebung von Banská Bystrica
Juraj Bartík
73–82

K výskytu niektorých typov spôn cudzej proveniencie v dobe Halštatskej na Juhozápadnom Slovensku (PDF, 4,7 MB)
Über das Vorkommen von einigen hallstattzeitliche Fibeltypen fremder Provenienz in der Südwestslowakei
Etela Studeníková
83–104

Výšinné polohy v germánskej vojenskej stratégii na strednom Podunajsku v 1. – 4. storočí (PDF, 5,1 MB)
Die Höhenanlagen in der germanischen Militärstrategie des 1. – 4. Jahrhunderts auf dem Mitteldonaugebiet
Vladimír Turčan
105–110

Archeologické nálezy zo Žitného ostrova Antala Khína (PDF, 14,9 MB)
Archäologische Funde aus Žitný ostrov (Schüttinsel) die Sammlung von Antal Khín
Magda Pichlerová – Katarína Tomčíková
111–134

Zisťovací výskum v Modre, poloha Zámčisko (PDF, 5,6 MB)
Eine Ermittlungsgrabung in Modra, Flur Zámčisko
Zdeněk Farkaš
135–168


PERSONÁLIE


Za PhDr. Stanislavom Šiškom, DrSc. (31.5.1935 – 9.7.2001) (PDF, 403,8 kB) 
Adrián Vallašek
169


BIBLIOGRAFIA


Bibliografia Zborník Slovenského národného múzea 85-94. Obsah ročníkov Archeológia 1-10 (PDF, 8,6 MB) 
Dagmar Pávová
171–185