Zborník Slovenského národného múzea XCII
Archeológia 8
1998

OBSAH (PDF, 1,6 MB)


ŠTÚDIE


Archeologické nálezy z Pezinka-tehelne (PDF, 15,4 MB)
Archäologische Funde aus Pezinok-Ziegelei
Zdeněk Farkaš
5–26

Eneolitické antropologické a archeozoologické nálezy z Pezinka-Tehelne (PDF, 3,8 MB) 
Alena Šefčáková
27–31

Sídlisko stredodunajskej mohylovej kultúry v Bratislave – Mlynskej doline (PDF, 12,2 MB)
Die Siedlung der Mitteldanubischen Hügelgräberkultur in Bratislava – Mlynská dolina
Juraj Bartík – Beata Egyházy-Jurovská
33–58

Antropologické a archeozoologické nálezy stredodunajskej mohylovej kultúry z Mlynskej doliny v Bratislave (PDF, 1,2 MB) 
Alena Šefčáková
59–60

Bronzový meč z okolia Zlatých Moraviec (PDF, 6,3 MB)
Ein Schwertfund aus der Umgebung von Zlaté Moravce
Etela Studeníková
61–68

Dva halštatské žiarové hroby v Brestovanoch, okr. Trnava (PDF, 3,8 MB)
Zwei Hallstattbrandgräber in Brestovany, Bez. Trnava
Magda Pichlerová
69–74

Rukoväť lanxu z Krakovian-Stráží (PDF, 8,4 MB)
Griff der Lanx aus Krakovany-Stráže
Štefan Holčík – Vladimír Turčan
75–83

Osídlenie v Bratislave-Dúbravke v 9.-13. storočí II. Stredoveký dvorec (PDF, 7,2 MB)
Besiedlung in Bratislava-Dúbravka im 9.-13. Jahrhundert II. Mittelalterliches Gehöft
Igor Bazovský – Kristián Elschek
85–96


PERSONÁLIE


Životné jubileum PhDr. Zoltána Drenka (PDF, 1,2 MB) 
Adrián Vallašek
97–98