Zborník Slovenského národného múzea XC
Archeológia 6
1996

OBSAH (PDF, 3,3 MB)


PERSONÁLIE


Moje prvé stretnutie s Levom Zacharom (PDF, 1,4 MB) 
Belo Polla
7–8

Prínos Leva Zachara ku keltskému mincovníctvu v Bratislave (PDF, 3,0 MB)
Der Beitrag von Lev Zachar zum keltischen Münzwesen in Bratislava
Ľudmila Kraskovská

9–12


ŠTÚDIE


Kultúrne kontakty juhozápadného Slovenska na prelome starého a stredného eneolitu (PDF, 5,2 MB)
Kulturelle Kontakte in der Südwestslowakei ander Wende des alten und mittleren Äneolithikums (Jungsteinzeit)
Zdeněk Farkaš
13–38

Petrografická charakteristika horninového materiálu z archeologického výskumu pri Budmericiach a Trnave (PDF, 2,3 MB)
Petrographische Charakteristik des Gesteinsmaterials der archäologischen Forschung bei Budmerice und Trnava
Oto Miko
39–41

Eneolitické (Bajč-Retz) zvieracie osteologické pozostatky z Trnavy – Horného Poľa (PDF, 1,1 MB)
Äneolitische (Bajč-Retz) osteologische Tierreste aus Trnava-Horné Pole
Alena Šefčáková
41–42

Železný nôž z Marianky (PDF, 10,8 MB)
Das eiserne Messer aus Marianka
Jozef Paulík
43–56

Laténske osídlenie v polohe Trnava – Horné Pole (PDF, 14,2 MB)
Die laténezeitliche Besiedlung in der Lage Trnava - Horné Pole
Juraj Bartík – Gertrúda Březinová
57–86

Neskorolaténske osídlenie na Hlavnom námestí č. 7 (Kutscherfeldov Palác) v Bratislave (PDF, 12,5 MB)
Spätlaténezeitliche Siedlung in Bratislava, Hlavné námestie 7 (Kutscherfeld-Palais)
Margaréta Musilová – Branislav Lesák

87–106

Germánske sídliskové objekty medzi Trnavou a Bohdanovcami (PDF, 7,1 MB)
Germanische Siedlungsobjekte zwischen Trnava und Bohdanovce
Vladimír Turčan
107–120

Archeozoologické nálezy z germánskych objektov v Bohdanovciach (PDF, 2,0 MB)
Archäozoologische Funde aus der germanischen Objekten in Bohdanovce
Alena Šefčáková
120–122

Petrografická charakteristika kamennej industrie z lokality medzi Bohdanovcami a Trnavou (PDF, 605,3 kB)
Petrographische Charakteristik der Steinindustrie aus der lokalität zwischen Bohdanovce und Trnava
Oto Miko
122

Príspevok k osídleniu "Pieskov" v Zohore, okr. Bratislava – vidiek (PDF, 5,2 MB)
Beitrag zur Siedlung Piesky in Zohor, Bez. Bratislava-Land
Ľudmila Kraskovská – Etela Studeníková
123–148

Archeologická zbierka zo Želiezoviec IV. (PDF, 5,4 MB)
Archäologische Sammlung aus Želiezovce IV.
Pichlerová, M. – Tomčíková, K.
149–182

Kríž pre každého. Sentencie nad (štátnym) znakom v ľudskon dejinnom súvise (PDF, 10,9 MB)
Ein Kreuz für Jedermann
Michal Slivka
183–195

O tzv. bratislavských pohároch (príspevok k poznaniu keramických gotických pohárov) (PDF, 6,4 MB)
Über die sogenannten Bratislava-Becher (Ein Beitrag zur Erkenntnis der gotischen Keramikbecher)
Jozef Hoššo
197–204