Zborník Slovenského národného múzea LXXXVIII
Archeológia 4
1994

OBSAH (PDF, 2,5 MB)


PERSONÁLIE


Jubilejná úvaha o hlbokej ľudskosti. Bibliografia prác PhDr. Ľudmily Kraskovskej, CSc., za roky 1984–1994 (PDF, 2,8 MB) 
Ján Dekan
7–10


ŠTÚDIE


Príspevok k technológii výpalu lineárnej keramiky (PDF, 4,9 MB)
Beitrag zur Technologie der Brennung von Linearkeramik
Zdeněk Farkaš
11–16 

Velatická mohyla v Očkove (PDF, 6,7 MB)
Das Velatice-Hügelgrab in Očkov
Jozef Paulík
17–24

Záchranný výskum halštatskej mohyly v Novej Dedinke (PDF, 5,0 MB)
Rettungsgrabung des hallstattzeitlichen Hügelgrabes in Nová Dedinka
Etela Studeníková
25–50 

Antropologický rozbor žiarových pozostatkov z lokality Nová Dedinka (Šáp), okres Bratislava-vidiek (PDF, 651,1 kB) 
Milan Thurzo
51

Románsky kostol v Novej Dedinke (PDF, 8,6 MB)
Romanische Kirche in Nová Dedinka
Klára Fűryová
53–62

Výnimočný import kameového skla z Abrahámu (PDF, 8,7 MB)
Aussergewöhnlicher Import von Kamee-Glas aus Abrahám
Juraj Bartík – Vladmír Varsik
63–74

Ďalšie slovanské nálezy zo Smoleníc-Molpíra (PDF, 7,4 MB)
Weitere slawische Funde aus Smolenice-Molpír
Vladimír Turčan
75–84

Archeologická zbierka zo Želiezoviec II. (PDF, 8,2 MB)
Archäologische Sammlung aus Želiezovce II.
Magda Pichlerová – Katarína Tomčíková
85–128 

Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo (PDF, 3,9 MB)
Das abgegangene mittelalterliche Dorf Bizovo
Zoltán Drenko
129–152

Technické pamiatky v Dolnej Mlynskej doline v Bratislave (PDF, 13,7 MB)
Technische Denkmale im unteren Abschnitt von Mlyská dolina, Bratislava
Beata Egyházy-Jurovská – Zdeněk Farkaš
153–168

Slovo – dve. K ikonografii "mačianského náprsného krížika" (PDF, 4,4 MB)
Ein, zwei worte zur Ikonographie des "Enkolpions" von Mača
Belo Polla
169–173

Slovenské vlastivedné múzeum a profesor Ján Eisner (PDF, 2,2 MB) 
Ľudmila Kraskovská
175–177

Archeologická zbierka Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave (PDF, 5,4 MB) 
Mária Zacsková
179–188


PERSONÁLIE


K životnému jubileu PhDr. Adriana Vallaška (PDF, 2,0 MB) 
Anton Fiala – Beata Egyházy-Jurovská
189–191

Beate Egyházy-Jurovskej (PDF, 1,4 MB) 
Adrián Vallašek
193–194

Za PhDr. Levom Zacharom (1946-1994) (PDF, 1,6 MB) 
Adrián Vallašek – Beta Egyházy-Jurovská
195–196