Zborník Slovenského národného múzea CXIII
Archeológia 29
2019

OBSAH (PDF, 76,8 kB)

SKRATKY (PDF, 94,8 kB)


ŠTÚDIE


Záver kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou. Obj. 114/86 v Bratislave – Mlynskej doline (PDF, 13,0 MB)
Ende der Kultur mit der älteren Linearbandkeramik – Objekt 114/86 aus Bratislava – Mlynská dolina
Zdeněk Farkaš
7–30

Eneolitická priekopa z Budmeríc – poloha Sušička (PDF, 10,8 MB)
Eneolitischer Graben aus Budmerice – Lage Sušička
Veronika Dvorská Plháková – Jana Mellnerová Šuteková – Július Vavák – Pavol Jelínek – Jana Hlavatá – Jarmila Bíšková
31–46

Náboženské ikonografie v staršej dobe bronzovej (PDF, 23,2 MB)
Religiöse Ikonographie während der älteren Bronzezeit
Pavol Jelínek – Dušan Valent
47–76

Attic, Etrusco – Corinthian and South Italian vases in the collection of the Slovak National Museum in Bratislava (PDF, 6,6 MB)
Attické, etrusko-korintské a jihoitalské vázy vo zbírce Slovenského národního muzea v Bratislavě
Martin Trefny
77–90

Kolaps osídlenia kultúr popolnicových polí s dôrazom na lužickú kultúru v priestore dnešného juhozápadného Slovenska (PDF, 1,6 MB)
Collapse of settlements of Urnield cultures with an emphasis on Lusatian culture in the area of today’s south-western Slovakia
Milan Horňák
91–100

Das Keramikdepot der mitteldanubischen Hügelgräberkultur aus Reyersdorf (NÖ). Die Klinge aus Reyersdorf (FNr. 112). Animal bones from the Middle Bronze Age Tumuli culture site at Reyersdorf (Lower Austria) (PDF, 12,0 MB)
The pottery hoard of the Mid-Danubian tumulus culture from Reyersdorf (Lower Austria). Keramický depot stredodunajskej mohylovej kultúry z Reyersdorfu (Dolné Rakúsko). Analýza kostí zo sídliska stredodunajskej mohylovej kultúry v Reyersdorfe (Dolné Rakúsko)
Violetta Reiter mit Beiträgen von Michael Brandl und Zora Bielichová
101–138

Nur eine Faszination vom Westen oder etwas anderes? Zu hallstättischen Einflüssen in der Vekerzug-Kultur am Beispiel des Gräberfeldes von Eger-Nagy Eged (Ostungarn) (PDF, 6,5 MB)
Len očarenie západom alebo niečo iné? K halštatským vplyvom vo vekerzugskej kultúre na príklade pohrebiska v Eger-Nagy Eged (východné Maďarsko)
Anita Kozubová – Veronika Horváth
139–158

Ojedinelý nález noricko-panónskej opaskovej zápony z Zuckermandla v Bratislave (PDF, 5,5 MB)
Einzelfund einer norisch-pannonischen Gürtelschnalle vom Zuckermandl in Bratislava
Petra Šimončičová Koóšová – Radoslav Čambal
159–166

Štítová puklica z doby rímskej z Hontianskych Nemiec (PDF, 1,9 MB)
Schildbuckel aus der römischen Kaiserzeit aus Hontianské Nemce
Jozef Labuda
167–170 

Neznáme rímske militárie v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine (PDF, 2,8 MB)
Unbekannte römische Militaria in den Sammlungen des Slowakischen National Museums in Martin
Andrej Sabov – Marek Both
171–178

Príspevok ku kovaniam závesov picích rohov doby rímskej z južného Záhoria (PDF, 1,1 MB)
Beitrag zu den Beschlägen der Gehänge von Trinkhörnern aus der römischen Kaiserzeit vom südliche Záhorie Gebiet
Katarína Hladíková
179–184

Rímske kúpele a analogické stavby z germánskeho prostredia v stredodunajskom barbariku (PDF, 5,2 MB)
Römische Bäder und analogische Bauten vom germanischen Milieu im mitteldonauländischen Barbarikum
Daniel Svihalek
185–196

Fragment náramku typu Szentendre z Beckova (PDF, 2,9 MB)
Armringbruchstück vom Typ Szentendre aus Beckov
Zdeněk Farkaš – Vladimír Turčan
197–202

Včasnostredoveké bronzové kovanie z Pohanskej (PDF, 6,3 MB)
Early medieval bronz fitting from Pohanská
Vladimír Turčan
203–210

Depot železných předmětů z Borotína na Malé Hané (PDF, 3,3 MB)
Hoard of iron items from Borotín in Malá Haná
David Vích – Zuzana Jarůšková
197–204

Body remains of Archbishop Georgius (Juraj) Lippay, exhumed from the crypt under St. Martin’s Cathedral in Bratislava (PDF, 10,7 MB)
Telesné pozostatky arcibiskupa Juraja Lippaya, exhumované z krypty pod Dómom sv. Martina v Bratislave
Milan Thurzo – Radoslav Beňuš
217–232


KOLOKVIUM


Osemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 1,6 MB)
Das achtzehnte Kolloquium zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie
Vladimír Turčan
233–234

Vybrané hrobové celky z germánskeho žiarového pohrebiska v Sekuliach (PDF, 13,2 MB)
Ausgewählte Grabkomplexe aus dem germanischen Brandgräberfeld in Sekule
Robert Iván – Róbert Ölvecký – Ján Rajtár
235–262

Nové funerálne nálezy z doby rímskej zo Závodu (predbežná správa) (PDF, 4,2 MB)
Neue Grabfunde aus der römischen Kaiserzeit aus Závod (Vorbericht)
Igor Bazovský – Radoslav Čambal – Katarína Hladíková – Ján Rajtár
263–268

Hrdoš – Nová archeologická lokalita severokarpatskej skupiny na pomedzí Oravy a Liptova (PDF, 10,9 MB)
Hrdoš – eine neue archäologische Fundstelle der nordkarpatischen Gruppe an der Scheide von Orava und Liptau
Barbora Lofajová Danielová – Martin Furman
269–282

Keramický materiál z vybraných objektov hospodárskeho zázemia neskoro-antického dvorca v Bratislave-Podunajských Biskupiciach (PDF, 24,7 MB)
Ceramic material from selected buildings of the farming part of a late Antiquity Residence in Bratislava-Podunajské Biskupice
Milan Horňák – Erik Hrnčiarik – Tomáš Kolon
283–218


RECENZIE


B. Komoróczy – M. Vlach: Příběhy civilizace a barbarství – Pod nadvládou Říma. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2018, 289 strán, 1. vydanie. ISBN 978-80-7524-014-9. (PDF, 1,0 MB) 
Miroslava Daňová
317–318