Zborník Slovenského národného múzea CX
Archeológia 26
2016

OBSAH (PDF, 245,1 kB)


ŠTÚDIE


Neolitický dom na sídlisku kultúry s lineárnou keramikou v Blatnom (PDF, 4,0 MB)
The neolithic house on settlement of the linear pottery culture in Blatné
Katarína Gajarská
7–18

K terminológii počiatku strednej doby bronzovej na južnom Slovensku vo svetle nálezov v hrobu 3/62 maďarovskej kultúry z Nových Zámkov (PDF, 1,4 MB)
Zur Terminologie der Beginnenden mittleren Bronzezeit in der Südwestslowakei im Lichte der Funde aus dem Grab 3/62 von Nové Zámky
Zoja Benkovsky-Pivovarová
19–26

Objekty s dvojicami ľudských skeletov na sídliskách staršej a strednej doby bronzovej na Slovensku (PDF, 2,5 MB)
Objekte mit menschlichen Skelettpaaren in Siedlungen der älteren und mittleren Bronzezeit in der Slowakei
Pavol Jelínek
27–35

Bronzový depot zo Šarišských Lužianok z roku 1876 (PDF, 1,9 MB)
Der Bronzehort aus Šarišské Lužianky aus dem Jahr 1876 
Gabriel Nevizánsky – Péter Prohászka
37–47

Sídliskový areál Lužickej kultúry a zo stredoveku v Púchove-Horných Kočkovciach (PDF, 3,0 MB)
Settlement site of lusatian culture and from the middle ages in Púchov-Horné Kočkovce
Milan Horňák
49–58

Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej a v dobe halštatskej (PDF, 1,5 MB)
Die Funde aus Vršatské Podhradie im Kontext der Besiedlung des mittleren Waagtals in der Spätbronze- und Hallstattzeit
Lucia Benediková
59–71

Pohřebiště ze Slavkova a jeho přínos k poznání vývoje Halštatské kultury ve středním Politaví (PDF, 6,0 MB)
Das Gräberfeld aus Slavkov und sein Beitrag zur Kenntniss der Entwicklung der Hallstatt-kultur im mittleren Flussgebiet von Litava
Petr Kos
73–102

Dvojslučková oblukovitá spona z Bratislavy-Devína (PDF, 1,4 MB)
Bogenförmige Zweischleifenfibel aus Bratislava-Devín
Katarína Harmadyová
103–107

Včasolaténske spony z Horných Orešian – Slepého vrchu v zbierkach SNM-Archeologického múzea v Bratislave (PDF, 4,1 MB)
Frühlatenezeitliche Fibeln aus Horné Orešany – Slepý vrch in den Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums in Bratislava
Radoslav Čambal
109–118

Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska (PDF, 2,7 MB)
Bestandteile der Astragalgürtel aus der Südwestslowakei
Igor Bazovský
119–124

Spätlatenezeitliche Jochendbeschläge aus dem Gebiet von Bratislava (PDF, 2,7 MB)
Neskorolaténske nákončia jariem konského záprahu z priestoru Bratislavy
Radoslav Čambal
125–132

Prsteň z bohatého hrobu I z Krakovian-Stráží (štýlová a gemologická analýza) (PDF, 2,6 MB)
Ring from the abundant grave I in Krakovany-Stráže
Vladimír Krupa – Miroslava Daňová – Ján Štubňa – Ľudmila Illášová – Ján Tirpák
133–141

Predmety a polovýrobky z kosti a parohu z Podemiského Hradiska (PDF, 4,2 MB)
Gegenstände und Halbfabrikate aus Bein und Geweih vom Burgwall von Pobedim
Darina Bialeková
143–150

Nálezy keramiky z pevnosti v Čiernom – Valoch (PDF, 4,6 MB)
Keramikfunde aus der Festung in Čierne-Valy
Samuel Španihel
151–161

Stredoveké osídlenie v Rumanovej (PDF, 4,1 MB)
Mittelalterliche Besiedlung in Rumanová
Mário Bielich
163–171

Militária, ostrohy a konský postroj z Čeboviec – Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš) (PDF, 2,6 MB)
Militaria, Sporen und Pferdegeschirr vom Čebovce-Zelený hrad (Bez. Veľký Krtíš)
Lucia Pilková – Petra Šimončičová Koóšová
173–181

Výsledky archeologického výskumu Kalvínskeho kostola v Šamoríne (PDF, 7,3 MB)
Ergebnisse archäologischer Grabung der Kalvinischen Kirche in Šamorín
Peter Nagy – Eva Ďurkovičová
183–192


KOLOKVIUM


Štrnásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 1,1 MB)
Vierzehnte Jahrgang der Kolloquien zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie
Vladimír Turčan
193–194

Miniatúrne nádoby z pohrebiska vo Veľkom Cetíne (PDF, 1,0 MB)
Miniaturgefässe vom Gräberfeld in Veľký Cetín
Jaroslava Ruttkayová
195–200

Miniatúrna nádobka z doby rímskej z Bratislavy-Čunova (PDF, 4,2 MB)
Miniature container from the roman period from Bratislava-Čunovo
Jaroslava Schmidtová
201–206

Miniaturní keramické nádobky z doby římské z jihovýchodní Moravy (PDF, 1,2 MB)
Miniaturgefässe aus der römischen Kaiserzeit von südöstlichen Mähren
Tomáš Zeman
107–211

Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne-Stráží v Trnave (PDF, 3,3 MB)
Miniaturkeramik von Siedlungsobjekten aus Šaštín-Stráže und aus Trnava
Lev Zachar – Vladimír Turčan
213–219

Misky s omfalem v živote barbaských společností doby římské (PDF, 12,9 MB)
Bowls with an omphalos in the life of barbarian tribes in the roman period
Radek Knápek – Ondrej Šedo
221–279


RECENZIE


Vladimír Krupa – Marián Klčo: Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží (PDF, 1,1 MB) 
Vladimír Turčan
281–282