Zborník Slovenského národného múzea CVII
Archeológia 23
2013

OBSAH (PDF, 596,9 kB)


ŠTÚDIE


Objekty želiezovskej skupiny s ľudskými skeletmi z Veľkého Medera (PDF, 295,1 kB)
Želiezovce group features with human skeletons from Veľký Meder
Pavol Jelínek – Vladimír Varsik
9–16

Nálezy z obdobia ludanickej skupiny z Čataja a Smoleníc (PDF, 881,8 kB)
Funde der Ludanice-Gruppe aus Čataj und Smolenice
Radoslav Čambal – Zdeněk Farkaš – Peter Nagy
17–29

Hrobová keramika skupiny Kosihy-Čaka-Makó z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi (PDF, 370,1 kB)
Grabkeramik der Kosihy-Čaka-Makó-Gruppe aus Bratislava-Devínska Nová Ves
Zdeněk Farkaš
31–38

Dýka Únětickej kultúry z Malých Dvorníkov (PDF, 359,2 kB)
Ein Dolch der Aunjetitzer Kultur aus Malé Dvorníky
Juraj Bartík
39–49

Roman lamps of Gerulata and their role in funeral rites (PDF, 1,4 MB)
Rímske lampy z Gerulaty a ich úloha v pohrebnom ríte
Robert Frecer
51–60

Unikátny nález antickej gemy zo Spišskej Novej Vsi – polohy Smižianska roveň (PDF, 527,6 kB)
Der Einzelfund einer antiken Gemme aus Spišská Nová Ves, Flur Smižianska roveň
Miroslava Daňová – Marián Soják
61–66

Antické gemy zo zbierok SNM-Archeologického múzea (mineralogické štúdium) (PDF, 1,4 MB)
Antiken Gemmen in Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums (Mineralogische Studie)
Igor Bazovský – Miloš Gregor – Ľubomír Vančo – Magdaléna Kadlečíková
67–78

Najstaršie germánske nálezy na území Bratislavy? (PDF, 316,3 kB)
Die ältesten germanischen Funde auf dem Gebiet der Bratislava?
Radoslav Čambal – Branislav Kovár – Martin Hanuš
79–84

Včasnoslovanská keramika z Bíne (PDF, 905,7 kB)
Frühslawische Keramik aus Bíňa
Jozef Paulík – Vladimír Turčan
85–89

Raně stredověká lamelová zbroj z Lokality Horné Plachtince (PDF, 260,8 kB)
Early Medieval lamellar armour from Horné Plachtince
Miloš Bernart
91–96

Hromadný nález železných predmetov z Bratislavského hradného vrchu (PDF, 373,6 kB)
Ein Eisenhortfund aus dem Bratislavaer Burgberg
Jozef Kováč
97–104

Nález střešní krytiny z výzkumu u kostela Panny Márie Sněžné v Olomouci (PDF, 196,4 kB)
Fund der Dacheindeckung aus Ausgrabungen bei der Kirche Maria Schnee in Olomouc
Pavel Šlézar
105–109

K otázke pôvodu a datovaniu včasnostredovekých jednodielnych zubadiel (PDF, 743,9 kB)
Zur Frage der Datierung und Herkunft frühmittelalterlicher Ungebrochener Trensen
Gabriel Nevizánsky
111–116

Hroby z 10.–11. storočia a iné nálezy z Komárna-Kavy (PDF, 838,8 kB)
10.-11. századi sírok és egyéb leletek Komárom-Kava pusztáról
Péter Prohászka
117–124

Výsledky záchranného výskumu v Kláštore Pod Znievom (PDF, 661,5 kB)
The Result of Rescue Excavation in Kláštor pod Znievom
Milan Horňák – Veronika Krištofová – Martin Kvietok
125–136

Unikátny nález nerazeného striebra zo Slovenska (PDF, 2,1 MB)
Unique find of unminted silver from 12th – 13th century
Marek Budaj – Igor Choma
137–153

Železné hroty šípov zo svahov Devínskej kobyly v Bratislave (PDF, 494,0 kB)
Eiserne Geschossspitzen aus den Hängen von Devínska kobyla in Bratislava
Zdeněk Farkaš
155–160

Uzamykacie systémy zo Zeleného hradu – Čeboviec (okr. Veľký Krtíš) (PDF, 266,9 kB)
Verriegelungssysteme aus Čebovce – Zelený hrad (Bez. Veľký Krtíš)
Lucia Pilková – Petra Šimončičová Koóšová
161–168


KOLOKVIUM I 


Kalenderberská kultúra a doba halštatská na juhozápadnom Slovensku (PDF, 57,4 kB)
Die Kalenderberg-Kultur und die Hallstattzeit in der Südwestslowakei
Radoslav Čambal
169–170

Amforovitá nádoba z mladšej doby bronzovej zo Stupavy (PDF, 478,2 kB)
Jungbronzezeitliches amphorenartiges Gefäss aus Stupava
Lucia Hlavenková
171–174

Príspevok k problematike kontaktov medzi západokarpatským a severopotiským prostredím v dobe halštatskej na podklade keramiky z košickej kotliny (PDF, 1,3 MB)
A contribution to the topic of contacts between the West-Carpathian and Upper Tisza environments in the Hallstatt era on the basis of pottery finds from the Košice basin
Elena Miroššayová
175–183

Neuere Ausgrabungen hallstattzeitlicher Siedlungen in der Umgebung von Győr (PDF, 538,9 kB)
Nové výskumy halštatských sídlisk v okolí Győru
Attila Molnár
185–198

Sídelní areály střední a mladší doby bronzové v Hustopečích (PDF, 1,0 MB)
Mittel- und jungbronzezeitliche Siedlungsareale in Hustopeče
David Parma
199–224

Centrum a periféria severovýchodohalštatskej kultúrnej oblasti - žiarové pohrebisko v Nových Zámkoch (PDF, 1,3 MB)
Zentrum und Peripherie der nordöstlichen Hallstattkultur - das Brandgräberfeld in Nové Zámky
Susanne Stegmann-Rajtár
225–234


KOLOKVIUM II 


Jedenásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 485,2 kB)
Elfter jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik
Vladimír Turčan
235–236

K sociálnym otázkam longobardských pohrebísk na vybraných lokalitách na strednom Dunaji (PDF, 197,1 kB)
Zu Socialfragen der langobardischen Gräberfelder an ausgewählten Fundstellen in Mitteldonaugebiet
Lucia Kováčová
237–244

Keramické nálezy z Valalíkov-Buzíc (PDF, 667,5 kB)
Die Keramikfunde aus Valaliky-Buzice
Lucia Luštíková – Jozef Zábojník
245–251

Záchranný výskum vo Vinodole (PDF, 3,8 MB)
Eine Rettungsgrabung in Vinodol
Matej Ruttkay – Jaroslava Ruttkayová
253–263

Keramika zo zemnice v Tesárskych Mlyňanoch (PDF, 2,2 MB)
Keramik aus dem Grubenhaus in Tesárske Mlyňany
Matej Ruttkay – Jaroslava Ruttkayová – Mário Bielich
265–270

Keramika z langobardského pohřebiště v Kyjově (PDF, 616,7 kB)
Keramik aus dem langobardischen Gräberfeld in Kyjov
Jaromír Šmerda
271–287


RECENZIE / REVIEWS


Sievers, S., Urban, O.-H., Ramsl, P. C.: Lexikon zur keltische Archäologie. MPK 73, Wien 2012 (PDF, 388,9 kB) 
Radoslav Čambal
289

Jílek, J.: Bronzové nádoby z doby římske na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Pardubice 2012 (PDF, 1,1 MB) 
Vladimír Turčan

290

Turčan, V.: Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM - Archeologického múzea. ZSNM A Suppl. 6, Bratislava 2012 (PDF, 450,1 kB) 
Peter Šalkovský
291