Zborník Slovenského národného múzea CVI
Archeológia 22
2012

OBSAH (PDF, 3,9 MB)


ŠTÚDIE


Nálezy kultúry ľudu so starou lineárnou keramikou zo Stupavy (PDF, 2,0 MB)
Funde der Kultur der ältesten Linearkeramik aus Stupava
Zdeněk Farkaš
7–12

Sídliskový objekt Bolerázskej skupiny z Abrahámu (PDF, 8,4 MB)
Ein Siedlungsobjekt der Boleráz-Gruppe aus Abrahám
Gabriel Nevizánsky – Radovan Fodor – Víťazoslav Strúhár
13–22

Drobné nálezy z opevnenej osady Maďarovskej kultúry v Budmericiach (PDF, 3,1 MB)
Kleinfunde aus der befestigten Siedlung der Maďarovce-Kultur in Budmerice
Juraj Bartík
23-30

Medená dýka z Banky (okr. Piešťany) (PDF, 6,9 MB)
Ein Kupferdolch aus Banka (Bez. Piešťany)
Róbert Bača
31–38

Kamenný kadlub z obce Dojč (PDF, 1,4 MB)
Ein steinerne Gussform aus Dojč
Róbert Bača – Juraj Bartík
39–41

Sídliskový objekt z mladšej doby bronzovej v Šaštíne-Strážach (PDF, 4,0 MB)
Ein jungbronzezeitliches Siedlung in Šaštín-Stráže
Lucia Hlavenková – Lev Zachar
43–85

Vreckový nožík alebo britva? K interpretacii niektorých predmetov z kosti a parohoviny z pohrebísk vekerzugskej kultúry (na základe nálezov z Chotínskych pohrebísk) (PDF, 2,2 MB)
Ein Taschen- oder ein Rasiermesser? Zur Interpretation einiger Knochen- und Geweihgegenstände aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur (Anhand der Funde aus den Gräberfeldern von Chotín)
Anita Kozubová
59–77

Kostrový hrob z prelomu staršej a mladšej doby železnej z Bernolákova (PDF, 3,7 MB)
Ein Körpergrab aus der Wende von der Späthallstatt und Frühlatenezeit aus Bernolákovo
Igor Bazovský
79–85

Antropologická analýza kostrového nálezu z prelomu staršej a mladšej doby železnej z Bernolákova – poloha Šakoň (PDF, 3,7 MB)
Anthropologische Analyse des Skelettenfundes aus der Wende der Späthallstatt und Frühlatenezeit aus Bernolákovo – Flur Šakoň
Alena Šefčáková
85

Das frühlatenezeitliche Gräberfeld von Stupava. Ausgrabungen im Jahre 1929 (PDF, 6,9 MB)
Včasnolaténske pohrebisko v Stupave. Výskum v roku 1929
Radoslav Čambal
87–119

Keltská bronzová zoomorfná spona z Marcelovej zbierky (PDF, 953,4 kB)
Eine frühlatenezeitliche bronzene Tierkopffibel aus der Marcel-Sammlung
Lucia Pilková
121–124

Keltská plastika kanca zo Slovenskej Novej Vsi (PDF, 1,9 MB)
Eine keltische Eberplastik aus Slovenská Nová Ves
Radoslav Čambal
125–130

Grösse und Wirtschaftsstruktur latenezeitlicher Flachsiedlungen im österreichischen Donauraum (PDF, 6,5 MB)
Veľkosť a ekonomické štruktúry nížinných sídlisk z doby laténskej v Rakúskom Podunajsku
Peter Trebsche
131–167

Spätlatenezeitiche Fundstellen in Wien (PDF, 6,6 MB)
Neskorolaténske náleziská vo Viedni
Kristina Adler-Wölf
169–188

Prsteň s nápisom utere felix z Liptova (PDF, 948,2 kB)
Ein Ring mit der Inschrift "utere felix" aus Liptau
Miroslava Daňová – Marián Soják
189–192

Avarské nálezy zo 7. storočia z Komárna z Bercsényiho (dnes Gombaiho) ulice (PDF, 2,2 MB)
Die awarischen Funde von Komárno-Bercsényi (Heute Gombai) Strasse aus dem 7. Jahrhundert
Péter Prohászka – Sándor Trugly
193–204 

Archeologický výskum v centre mesta Žilina (PDF, 5,7 MB)
Archäologische Ausgrabungen um Stadtzentrum von Žilina
Mário Bielich – Terézia Vangľová – Barbara Zajacová
205–215

Dva stredoveké keramické súbory zo Starých hôr (okr. Banská Bystrica) (PDF, 4,3 MB)
Two medieval pottery assemblages from Staré Hory (Banská Bystrica dist.)
Martin Kvietok
217–233

Novoveká studňa z Rimavskej Soboty (PDF, 7,2 MB)
Neuzeitliche Brunnen aus Rimavská Sobota
Alexander Botoš
235–250


KOLOKVIUM


Antická stavebná keramika v germánskych objektoch. Desiate kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 1,4 MB)
Das zehnte Kolloquium zur Problematik der römisch-germanischen Archäologie
Vladimír Turčan
251–252

Roman building ceramics in the barbarian environment in Slovakia (PDF, 1,3 MB)
Rímska stavebná keramika v barbarskom prostredí na Slovensku
Erik Hrnčiarik
253–258

Römische Baumaterial, Dachziegeln und Ziegeln vom Záhorie-Gebiet und aus Zohor (Westslowakei) (PDF, 3,7 MB)
Rímsky stavebný materiál, strešná krytina a tehly zo Záhoria a zo Zohora (Západné Slovensko)
Kristian Elschek
259–265

Objekty s nálezy cihel zkoumané v prubehu výzkumu v trati Mušov-Neurissen (PDF, 2,5 MB)
Objekte mit Ziegelfunden aus der Grabung in der Flur Mušob-Neurissen
Ondrej Šedo
267–275 

Antická stavebná keramika v germánskych objektoch stupavského regiónu (PDF, 1,6 MB)
Antike Baukeramik in germanischen Befunden aus der Stupavaer Region
Vladimír Turčan
277–280 

Nálezy tehliarskych výrobkov v Ražňanoch a ich historická a technická analýza (PDF, 4,4 MB)
Die in Ražňany aufgefundenen Ziegelprodukte und ihre historische und technische Analyse
Anton Karabinoš – Marián Vizdal
281–291

Nálezy rímskej stavebnej keramiky v germánskych objektoch z obdobia sťahovania národov v Bratislave-Rusovciach (PDF, 2,0 MB)
Funde von römischer Baukeramik aus germanischen Objekten der Völkerwanderungszeit in Bratislava-Rusovce
Igor Bazovský
293–297


RECENZIE


Peter C. Ramsl: Das latenezeitliche Gräberfeld von Mannersdorf im Leithagebirge, Flur Reintal Süd, Niederösterreich. MPK 47, Wien 2011 (PDF, 2,0 MB) 
Radoslav Čambal
299–301

M. Bárta a kolektív: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, součastnost a budoucnost komplexních společností. Praha 2012
(PDF, 1,9 MB)Branislav Kovár
301–303

Peter Šalkovský: Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku. Studia XIV, Nitra 2011 (PDF, 601,1 kB)
Vladimír Turčan
304

Eva Camenzind: Das Dorf Bíňa im Mittelalter. Unter Berücksichtigung der Ausgrabungsperioden 1989-1996. ZSNM A Suppl. 5, Bratislava 2011 (PDF, 2,3 MB) 
Danica Staššíková-Štukovská
305–308