Zborník Slovenského národného múzea CV
Archeológia 21
2011

OBSAH (PDF, 1,5 MB)


ŠTÚDIE


Osídlenie skupiny Bajč-Retz v Chorvátskom Grobe a v Bielom Kostole (PDF, 6,1 MB)
Siedlungen der Bajč-Retz-Gruppe in Chorvátsky Grob und Biely Kostol
Radoslav Čambal – Zdeněk Farkaš – Miloš Gregor – Igor Choma
7–44

Nález bronzového hrotu kopije v Slovenskom Grobe (PDF, 714,4 kB)
Ein bronzener Lanzenspitzenfund aus Slovenský Grob
Juraj Bartík
45–46

Objekt č. 9 v Chorvátskom Grobe. Príspevok ku kovolejárstvu stredodunajskej mohylovej kultúry na Slovensku (PDF, 5,6 MB)
Das Objekt Nr. 9 in Chorvátsky Grob. Ein Beitrag zum Metallguss im Rahmen der Mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Slowakei
Juraj Bartík
47–60

Náhrdelník zo sklenených korálikov z Veľkých Ripnian, okres Topoľčany (PDF, 2,2 MB)
Eine Glasperlenhalskette aus Veľké Ripnany, Bezirk Topoľčany
Gertrúda Březinová
61–64

Keramika cudzieho pôvodu na sídliskách Kalenderberskej kultúry (PDF, 2,7 MB)
Keramik fremder Herkunft in Siedlungen der Kalenderberger Kultur
Etela Studeníková
65–82

Sídliskové objekty zo strednej a neskorej doby laténskej v Slovenskom Grobe (PDF, 15,9 MB)
Mittel- und spätlatenezeitliche Siedlungsobjekte in Slovenský Grob
Radoslav Čambal
83–114

Terra sigillata z vicusu antickej Gerulaty (výskum v rokoch 1994 – 1999) (PDF, 5,7 MB)
Terra sigillata from the vicus of ancient Gerulata (excavations 1994 – 1999)
Klára Kuzmová – Igor Bazovský
115–140

Slovanský sídliskový objekt zo Slovenského Grobu (PDF, 1,8 MB)
Ein slawisches Siedlungsobjekt aus Slovenský Grob
Vladimír Turčan
141–146

Sídliskové objekty zo stredoveku v Slovenskom Grobe (PDF, 5,8 MB)
Mittelalterliche Siedlungsobjekte in Slovenský Grob
Lucia Pilková – Igor Choma
147–157

Románsky meč z Ostrého kameňa pri Bukovej v Malých Karpatoch (PDF, 1,8 MB)
Ein romanisches Schwert aus Ostrý Kameň bei Buková in Kleinen Karpaten
Radoslav Čambal
159–163

Stredoveké keramické vodovody zo Svätého Jura (PDF, 3,2 MB)
Mittelalterliche keramische Wasserleitungen aus Svätý Jur
Peter Nagy – Milan Blahovský
165–172


KOLOKVIUM


Špecifické objekty doby rímskej. Deviaty ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky (PDF, 361,7 kB)
Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Neunter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik
Vladimír Turčan
173–174

Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Produktionsobjekte der älteren römischen Kaiserzeit aus Zohor (PDF, 1,8 MB)
Špecifické objekty doby rímskej. Výrobne objekty zo staršej doby rímskej zo Zohora
Kristian Elschek
175–182

Špecifické objekty doby rímskej. Pravouhlé jamové žiaroviská s prepálenými stenami z neskorej doby rímskej v Pobedime (PDF, 2,1 MB)
Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Spätkaiserzeitliche rechteckige Grubenfeuerstätten mit verbrannten Wänden aus Pobedim
Titus Kolník – Peter Roth
183–186

Špecifické objekty doby rímskej. Štvorhranné pece na sídliskách z doby rímskej na východnom Slovensku (PDF, 1,1 MB)
Four-sided hearts at roman age settlements in Eastern Slovakia
Mária Lamiová-Schmiedlová – Lucia Luštíková – Božena Tomášová
187–190

Zagadnienie interpretacji niektórych obiektów gospodarczych o niekreslonej funkcji z osad kultury przeworksiej w Polsce Srodkowej (PDF, 9,8 MB)
Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Interpretation einiger Objekte mit unnbekannter Funktion in Siedlungen der Przeworsk-Kultur in Mittelpolen
Justyn Skowron
191–206

Špecifické objekty doby rímskej. Poznámky k nálezum kvadratických pecí na barbarských sídlištích doby římské (PDF, 149,6 kB)
Spezielle Objekte aus der Römischen Kaiserzeit. Bemerkungen zu quadratischen Öfen in kaiserzeitlichen Barbarensiedlungen
Ondrej Šedo
207–214


BIBLIOGRAFIA


Bibliografia Zborník Slovenského národného múzea 95 – 104. Obsah ročníkov Archeológia 11 – 20. Register (PDF, 182,4 kB) 
Dagmar Pávová
215–231