Zborník Slovenského národného múzea CIV
Archeológia 20
2010

OBSAH (PDF, 670,5 kB)


ŠTÚDIE


Medený sekeromlat zo Studienky (PDF, 1,0 MB)
Eine kupferne Schaftlochaxt aus Studienka
Zdeněk Farkaš
7–10

Zvieracia plastika Badenskej kultúry z Lieskovca (PDF, 861,5 kB)
Tierplastik der Badener Kultur aus Lieskovec
Róbert Malček
11–16

Ein Bronzehortfund aus der Gemeinde Ľubá (PDF, 2,9 MB)
Hromadný nález bronzových predmetov z obce Ľubá
Juraj Bartík – Marcus Schreiner
17–32

Hradisko kultúry stredodunajských popoľnicových polí v Marianke - 1. časť (typologicko-chronologická analýza) (PDF, 3,1 MB)
Die Höhensiedlung der Mitteldonauländischen Urnenfelderkultur in Marianka - 1. Teil (eine typologisch-chronologische Analyse)
Lucia Hlavenková
33–45

Hroby so železnými sekerkami na pohrebiskách zo staršej doby železnej v Karpatsko-Dunajskom priestore (PDF, 2,4 MB)
Gräber mit Eisenäxten auf früheisenzeitlichen Gräberfeldern im Karpaten-Donauraum
Anita Kozubová
47–67 

Laténske mince v Bratislavskom Podhradí (PDF, 403,4 kB)
Latenezeitliche Münzfunde aus der Bratislavaer Vorburg
Eva Kolníková – Branislav Kovár
69–73

Antické pečatné prstene z Bratislavy-Rusoviec (PDF, 520,1 kB)
Antike Siegelringe aus Bratislava-Rusovce
Igor Bazovský – Miroslava Daňová
75–80

Súbor predmetov z bratislavského hradného kopca (PDF, 1,3 MB)
Eine Kollektion von Gegenständen aus dem Bratislavaer Burghügel
Miroslava Daňová – Radoslav Čambal – Vladimír Turčan
81–88

Včasnostredoveké objekty z Chorvátskeho Grobu miestnej časti Čierna voda (PDF, 2,6 MB)
Frühmittelalteliche Objekte aus Chorvátsky Grob, Ortsteil Čierna voda
Mário Bielich – Kristian Elschek – Peter Šimčík
89–98

Včasnostredoveké osídlenie v Pezinku (PDF, 3,6 MB)
Frühmittelalterliche Besiedlung in Pezinok
Július Vavák
99–112

Románsky meč a hlavica meča z Bacúrova (PDF, 1,3 MB)
Ein romanisches Schwert und ein Knauf des Schwertes aus Bacúrov
Radoslav Čambal – Igor Choma
113–117

Drobné stredoveké fortifikácie na Strednom Považí (12. stor. – pol. 16. stor.) (PDF, 3,3 MB)
Kleine mittelalterliche Fortifikationen im mittleren waaggebiet (12. Jahrhundert – Mitte des 16. Jahrhundert)
Juraj Malec
119–138


KOLOKVIUM


Germánske osídlenie dolného Pohronia. Ôsmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky (PDF, 324,1 kB)
Germanische Besiedlung des unteren Grangebietes. Achter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik
Vladimír Turčan
139–140

Germánske osídlenie v Štúrove a na Dolnom Pohroní v staršej dobe rímskej (PDF, 13,8 MB)
Germanische Besiedlung im Štúrovo und unterem Gran-Gebiet in der älteren römischen Kaiserzeit
Ján Beljak
141–173

Nálezy terra sigillaty a jej napodobenín z germánskych sídlisk v Bíni (PDF, 533,0 kB)
Funde von Terra Sigillata und deren Nachahmungen aus germanischen Siedlungen in Bíňa
Klára Kuzmová
175–178

Osídlenie z doby rímskej v Bíni (stručný prehľad) (PDF, 3,2 MB)
Römisch-kaiserzeitliche Besiedlung in Bíňa (kurze Überischt)
Vladimír Turčan
179–184