Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 9 – Štúdie
2015

Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka

OBSAH

SKRATKY


BIBLIOGRAFIA


Bibliografia prác Jozefa Paulíka
Bibliographie von Jozef Paulík
Juraj Bartík – Dagmar Pávová
6–11 


PERSONÁLIE


Namiesto nekrológu niekoľko osobných spomienok PhDr. Jozej Paulík, CSc. (1931 – 2013)
A few personal memories in lieu of an obituary PhDr. Jozef Paulík, CSc. (1931 – 2013)
Titus Kolník
13–16

PhDr. Jozef Paulík, CSc. a Slovenské národné múzeum
PhDr. Jozef Paulík, CSc. and the Slovak National Museum
Beáta Egyházy-Jurovská
17–19


ŠTÚDIE


Silicitové dýky z Plaveckého Podhradia a Dolného Lopašova
Silizium-Dolche aus Plavecké Podhradie und Dolný Lopašov
Jozef Bátora
21–27 

Tri medené čepele z Eneolitu juhozápadného Slovenska
Drei Kupferklingen aus dem Äneolithikum der südwestlichen Slowakei
Zdeněk Farkaš
29–33

K počiatkom výskumu eponymnej lokality Maďarovskej kultúry v šestdesiatych rokoch 19. storočia
Zu den Anfängen der Forschungsaktivitäten auf der Lokalität der Maďarovce-Kultur in Maďarovce
Gabriel Nevizanský – Péter Prohászka
35–51 

Sladkovodné lastúrniky a ich symbolika v Maďarovskej kultúre
Süsswassermuscheln und ihre Symbolik in der Maďarovce-Kultur
Pavol Jelínek
53–76 

Zestörte Siedlung der mitteldanubischen Urnenfelder in Suchá nad Parnou
Porušené sídlisko stredodunajských popolnicových polí v Suchej nad Parnou
Mária Novotná – Petr Novák
77–90 

Bronzové meče zo Záhoria
Die Bronzeschwerter aus Záhorie
Juraj Bartík – Róbert Bača
91–106 

Urnenfelderzeitliches Totenhaus in Janíky-Dolné Janíky
Dom mŕtvého z obdobia popolnicových polí v Janíkoch-Dolných Janíkoch
Etela Studeníková
107–122 

Pohanský hrad v Kotmanovej v kontexte súvekých hradísk kultúrneho komplexu juhovýchodných popolnicových polí s rovnakým a podobným toponymom
Pagan castle at Kotmanová in the context of conterporary hill-forts of the cultural complex of the southeastern Urnfields with same and similar toponym
Vladimír Mitáš – Dana Marková
123–138 

Ein spätbronzezeitlicher Tracht-Depot aus der Gemarkung von Ménfőcsanak (Nordwest-Transdanubien)
Depot súčastí kroja neskorej doby bronzovej z katastra obce Ménfőcsanak (Severozápadné Zadunajsko)
Gábor Ilon
139–154 

Dve pozoruhodné tepané bronzové nádoby
Zwei bemerkenswerte getriebene Bronzegefässe
Ladislav Veliačik
155–165 

Lanzenspitzendarstellungen auf Felsbildern in der Höhle von Nucu, Rumänien
Hroty kopijí na skalných vyobrazeniach v jaskyni Nucu, Rumunsko
Tiberiu Bader
167–182 

Bronzový terč z obce Kravany nad Dunajom
A bronze disc from the village Kravany nad Dunajom
Ondrej Ožďáni
183–186

Bemerkungen zur Rekonstruktion eines jungbronzezeitliches Schildes aus Zvolen-Balkán
Poznámky k rekonštrukcii štítu z mladšej doby bronzovej zo Zvolena-Balkánu
Tomáš Zachar
187–198

Praveké rituálne masky z ľudských lebiek: nález z Bratislavy-Devína na Slovensku
Urzeitliche rituelle Masken aus menschlichen Schädeln: Fund aus Bratislava-Devín (Slowakei)
Alena Šefčáková
199–210 

Železné predmety z neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej z Čvirigovca
Eiserne Gegenstände aus der späten Bronzezeit und der älteren Eisenzeit aus Čvirigovec
Radoslav Čambal
211–219 

Loďkovitá spona z výšinného sídliska vo Svätom Jure (k otázke výskytu loďkovitých spôn s priečnou lištou)
Kahnfibel aus der Höhensiedlung in Svätý Jur
Július Vavák
221–227 

Topografické poznatky o mikroregiónoch v okolí dnešnej Bratislavy a Šoprone v staršej dobe železnej
Topographische Erkenntnisse aus den Mikroregionen in der Umgebung des heutigen Bratislava und Sopron in der älteren Eisenzeit
Eva Ďurkovičová
229–254 

Dve sídliská z doby laténskej na hornom Požitaví
Zwei Siedlungen aus der La Tene-Zeit in der oberen Flusslandschaft von Žitava
Gertrúda Březinová – Michal Cheben – Matej Ruttkay – Marek Vojteček
255–274

Antropomorfná germánska plastika z Trnavy
Anthropomorphe germanische Plastik aus Trnava
Vladimír Turčan
275–279 

Rímska dolabra vybagrovaná z Dunaja
Römische Dolabrae aus der Donau
Igor Bazovský
281–284 

Výskum v krypte Kostola sv. Kríža v Bratislave-Devíne
Ausgrabung in der Krypta von Kirche des hl. Kreutzes in Bratislava-Devín
Katarína Harmadyová
285–293