Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 8 – Štúdie
2014

Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko

OBSAH (PDF, 219,2 kB)


ŠTÚDIE


Odev Germánov na stĺpe Marca Aurélia (PDF, 3,8 MB) 
The clothing of the Germans on the Column of Marcus Aurelius
Igor Bazovský
7–10 

Pohronie v dobe Marca Aurelia (PDF, 7,2 MB)
The Gran region at the time of Marcus Aurelius
Ján Beljak
11–24

Torques or shackles? Cotins or Germans? To Interpretation of ethnic origin of the Captives from the Column of Marcus Aurelius, displayed in the scenes LXVIII and LXIX (PDF, 4,1 MB)
Torques alebo putá? Kotíni alebo Germáni? K interpretácii etnického pôvodu zajatcov na scénach LXVIII a LXIX zo stĺpu Marca Aurelia
Radoslav Čambal
25–34  

Shackles on the column of Marcus Aurelius and finds from Mušov (PDF, 3,5 MB)
Pouta na sloupu Marka Aurelia a nálezy z Mušova
Eduard Droberjar
35–40

Nové žiarové hroby z 2. polovice 2. storočia zo Zohora na západnom Slovensku (PDF, 6,8 MB)
Neue Brandgräber aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts von Zohor (Westslowakei)
Kristian Elschek
41–50

Vyobrazenia nádob na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marka Aurélia (PDF, 4,5 MB)
Depictions of vessels on Trajan´s column and the column of Marcus Aurelius
Erik Hrnčiarik – Jakub Baňovič
51–60 

Vyobrazenia rímskej výstroje a výzbroje na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marka Aurélia (PDF, 3,7 MB)
Depictions of Roman arms and armour on Trajan´s column and the column of Marcus Aurelius
Erik Hrnčiarik – Ján Ulický
61–69 

Priestorový aspekt a prírodné podmienky invázie Rimanov do stredného Podunajska a Karpát v druhom storočí n. l. (PDF, 5,7 MB)
The spatial aspect and the natural conditions of the Roman invasion of the central Danube region and the Carpathians in the second Century AD
Peter Jančura – Mirka Daňová – Marian Jančura – Iveta Bohálová – Dušan Daniš – Juraj Modranský – Katarína Zrníková – Lívia Oláhová
71–87 

Terra Sigillata z priekopy rímskeho tábora Gerulata II v Bratislave-Rusovciach (PDF, 2,9 MB)
Terra sigillata from ditch of roman camp Gerulata II in Bratislava-Rusovce
Rudolf Nádaskay – Jaroslava Schmidtová – Peter Barta
89–100 

The Causes of the Outburst of Marcomannic Wars (PDF, 2,8 MB)
Przyczyny wojen markomańskich
Príčiny markomanských vojen
Marek Olędzki
101–106 

Stĺp Marca Aurelia a archeologické doklady o rímskych výpravách proti Kvádom (PDF, 21,8 MB)
Die Säule des Marcus Aurelius und die archäologische Nachweise der römischen Expeditionen gegen die Quaden
Ján Rajtár
107–140 

Výskum priekopy rímskeho tábora Gerulata II v Rusovciach v roku 2009 (PDF, 19,8 MB)
The excavation of ditch of roman camp Gerulata II in Rusovce 2009
Jaroslava Schmidtová – Peter Barta
141–154
(PDF, 19,8 MB)

Rímske stavby zobrazené na stĺpe Marca Aurélia (PDF, 6,8 MB)
Roman buildings depicted on the column of Marcus Aurelius
Ondrej Šedo
155–167

Germánske sídliskové objekty na stĺpe Marca Aurelia (PDF, 8,0 MB)
German settlement structures on the column of Marcus Aurelius
Vladimír Turčan
169–179 

Markomanské vojny v ikonografii a rímskej historiografickej tradícii (PDF, 242,0 kB)
The Marcomannic wars in Iconography and in the roman historiographical Tradition
Pavol Valachovič
181–184