Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 12 – Štúdie
2019

Ľudia a hory – archeologická perspektíva. Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

OBSAH (PDF, 5,0 MB)


ŠTÚDIE


Horské a podhorské oblasti západného Slovenska a ich vzťah k osídleniu od praveku po obdobie včasného stredoveku (PDF, 5,6 MB)
Gebirgs- und Vorgebirgsgebiete der Westslowakei und ihre Beziehung zur Besiedlung vom der Urgeschichte bis zum Frühmittelalter
Igor Bazovský
9–13 

Bronzehortfunde aus den Kleinen Karpaten und ihren Vorgebirsgebieten (PDF, 50,5 MB)
Hromadné nálezy bronzov z Malých Karpát a ich podhorských oblastí
Juraj Bartík – Zdeněk Farkaš – Pavol Jelínek
15–102 

Chemická anylýza medených a bronzových artefaktov z depotu zo Svätého Jura I a súboru z Bukovej I. Príspevok k problematike prehistorickej ťažby medi v pohorí Malé Karpaty (PDF, 9,9 MB)
Chemische Analyse der Kupfer- und Bronzeartefakte vom Hortfund aus Svätý Jur und vom Fundkomplex aus Buková I. Beitrag zur Problematik der prähistorischen Kupferabbau im Gebirge der Kleinen Karpaten
Tomáš Zachar – Juraj Bartík – Zdeněk Farkaš
103–118

Elektrónový drôt z Dolných Orešian (PDF, 9,1 MB)
Elektrondraht aus Dolné Orešany
Pavol Jelínek – Tibor Lieskovský – Marián Marčiš – Matúš Sládok
119–124

Bronzová dýka zo Záhorskej Vsi (PDF, 32,7 MB)
Bronzedolch aus Záhorská Ves
Lucia Benediková
125–152 

Sídlisko z doby laténskej v Bernolákove (PDF, 7,8 MB)
Settlement from the La Tène period in Bernolákovo
Gertrúda Březinová – Klaudia Daňová
153–177 

Značky na nádobách z doby laténskej na príklade lokality Bratislava – Vydrica (PDF, 9,7 MB)
Bodenzeichen an Gefässen aus der Latènezeit am Beispiel der Fundstelle Bratislava – Vydrica
Radoslav Čambal – Branislav Kovár
179–188

K otázke výskytu včasnostredovekých hromadných nálezov železných predmetov na Záhorí a v Bratislavskej bráne (PDF, 6,1 MB)
Zur Frage des Vorkommens frühmittelalterlicher Horte in Záhorie und Bratislavaer Tor
Vladimír Turčan
189–194 

Doba laténska na strednom a západnom Slovensku z pohľadu archeozoológie (PDF, 7,7 MB)
The La Tène period in Western and Central Slovakia from the archaeozoological perspective
Zora Bielichová
195–238 

Základné informácie o možnostiach a výstupoch informačného systému Archeologického ústavu SAV (PDF, 5,1 MB)
Grundinformationen über die Möglichkeiten und Ausgänge des Informationssystems des Archäologischen Instituts der SAW
Elena Blažová
239–241