Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 11 – Štúdie
2016

Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej

OBSAH


BIBLIOGRAFIA


Bibliografia prác Magdy Pichlerovej
Igor Bazovský – Beata Egyházy-Jurovská
7–13


PERSONÁLIE


Spomienka na PhDr. Magde Pichlerovú, CSc.
Beáta Egyházy-Jurovská
15–16


ŠTÚDIE


Polstoročie od objavenia mohylníka v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách
Ein halbes Jahrhundert seit der Entdeckung der Grabhügel von Dunajská Lužná – Nové Košariská
Susanne Stegmann-Rajtár
17–25 

Geofyzikálny prieskum mohýl v Dunajskej Lužnej-Nových Košariskách
Geophysikalische Prospektion der Hügelgräber in Dunajská Lužná-Nové Košariská
Radoslav Čambal – Peter Milo – Igor Murín
27–34

K otázke niektorých kamenných brúsených nástrojov z Bratislavy-Devína
Zur Frage einiger steinerner geschliffenen Werkzeuge aus Bratislava, Stadtteil Devín
Zdeněk Farkaš – Miloš Gregor
35–43 

Osídlenie Bratislavy-Rusoviec v staršej dobe bronzovej
Besiedlung von Bratislava-Rusovce während der älteren Bronzezeit
Juraj Bartík – Igor Bazovský – Pavol Jelínek – Alena Šefčáková
45–74 

Armringe aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur in Chotín
Náramky z pohrebísk Vekerzugskej kultúry v Chotíne
Anita Kozubová
75–101 

Rímske prstene z Gerulaty (Nálezy z výskumov Ľ. Kraskovskej a M. Pichlerovej v novom svetle)
Römische Fingerringe aus Gerulata (Funden von den Grabungen von Ľ. Kraskovská und M. Pichlerová im neuen Licht)
Miroslava Daňová
103–117 

A new insight into problematic of roman building terracotta from Bratislava-Rusovce
Nový pohľad na problematiku rímskej stavebnej keramiky z Bratislavy-Rusoviec
Tomáš Janek
119–124 

Nové nálezy jednotky piatej kohorty Lucensium
Neue Funde der Einheit der fünften Kohorte Lucensium
Jaroslava Schmidtová – Ľudovít Mathédesz
125–130 

Terra sigillaten in der Siedlung Visegrád-Lepence
Terra sigillata zo sídliska Visegrád-Lepence
Denes Gabler
131–145 

Terra sigillata v nálezových kontextoch z historického jadra Bratislavy (výskumy v rokoch 1986-1996)
Terra Sigillata in Fundkontexten aus dem historischen Kern von Bratislava (Grabungen in den Jahren 1986-1996)
Klára Kuzmová – Margaréta Musilová
147–158

Faléra Jupitera Ammona, plastika Sarapisa a ataša Siléna zo slovenského Pomoravia
Jupiter Ammon Phalera, Sarapis Plastik und Silenos Attasche vom slowakischen Marchgebiet
Kristian Elschek
159–166 

Olovená votívna plastika Merkúra z Hurbanova
Eine votive Bleistatuette des Merkur aus Hurbanovo
Ján Rajtár
167–174 

Poznámky k severnému predpoliu Gerulaty
Bemerkungen zum nördlichen Vorfeld von Gerulata
Vladimír Turčan
175–179 

Prstene a náramky z Cíferu-Pácu
Fingerringe und Armringe aus Cífer-Pác
Vladimír Varsik – Titus Kolník
181–190