Zborník Slovenského národného múzea – Archeológia
Supplementum 2 – Štúdie
2007

Byzantská kultúra a Slovensko

OBSAH


PERSONÁLIE


Univerzitný profesor Alexander Avenarius (PDF, 3,0 MB) 
Universitätsprofessor Alexander Avenarius
Miroslav Daniš
7–11


ŠTÚDIE


K problematike predmetov "byzantského pôvodu" z nálezísk avarského kaganátu na Slovensku
Zur Problematik der Gegenständen "byzantinischen Ursprungs" aus der Zeit des Awarischen Kaganats in der Slowakei
Jozef Zábojník
13–32 

Avarské obliehanie Konštantínopolu roku 626 v byzantskej hagiografii
Die awarische Belagerung von Konstantinopol aus dem Jahre 626 in der byzantinischen Hagiografie
Martin Hurbanič
33–40 

K historickému pozadiu uloženiu depotu v Zemianskom Vrbovku
Zu historischen Hintergrund des Depots aus Zemiansky Vrbovok
Vladimír Turčan
41–49 

Nálezy byzantského původu z 6.-10. století z České republiky: teze
Byzantinische Funde aus dem 6.-10. Jh. in Böhmen und Mähren: Thesen
Naďa Profantová
51–65 

K byzantskému pôvodu sklených korálikov v nálezoch z 8.-9. storočia na Morave a Slovensku
Zur byzantinischen Herkunft von Glasperlen aus dem 8. und 9. Jahrhundert auf dem Gebiet Mährens und Slowakei
Danica Staššíková-Štukovská
67–81 

Horizonty byzantsko-orientálneho šperku na tzv. veľkomoravských pohrebiskách
Horizonte des byzantinisch-orientalischen Schmucks auf den sogennanten grossmährischen Gräberfeldern
Hana Chorvátová
83–101 

Výtvarný prejav staroslovankej baziliki na Bratislavskom hrade
Die altslawische Basilika auf der Bratislavaer Burg und ihre bildnerische Gestaltung
Andrej Fiala
103–114

Keramika tzv. antických tvarov
Die Keramik der sog. antiken Formen
Eduard Krekovič
115–122 

Z najnovších objavov byzantských mincí na Slovensku
Die neusten Funde byzantinischer Münzen in der Slowakei
Anton Fiala
123–129

The Avars: foederati of Byzantium?
Avari: federáti Byzancie?
Georgios Kardaras
131–137 

Ampulka svätého Menasa
Die Ampulle des heiligen Menas
Tomáš Krampl
139–151 

Nálezy arabských mincí z 8. – 14. storočia na Slovensku a ich možná historicko-numizmatická interpretácia
Funde arabischer Münzen aus dem 8.-14. Jh. auf dem Gebiet der Slowakei und ihre mögliche historisch-numismatische Interpretierung
Ján Hunka
153–158 

Vzácny nález byzantskej mince z 10. storočia z Považia
Der seltene Fund einer byzantinischen Münze aus dem 10. Jahrhundert aus Považie
Ján Hunka
159–163