Zborník Slovenského národného múzea XCVIII
Archeológia 14
2004

CONTENTS (PDF, 1,4 MB)


PERSONALIA


K životnému jubileu PhDr. Adriana Vallaška (PDF, 2,3 MB) 
Beata Egyházy-Jurovská
6–8 


STUDIES


Hromadný nález keramiky z Lozorna. Príspevok ku keramickým depotom stredodunajskej mohylovej kultúry na západnom Slovensku (PDF, 5,6 MB) 
Ein Keramikdepot aus Lozorno. Ein Beitrag zu den Keramikdepots der mitteldanubischen Hügelgräberkultur in der Westslowakei
Juraj Bartík – Mária Hajnalová
9–42 

Archeologický výskum na pohanskej v Plaveckom Podhradí roku 1990 (PDF, 15,5 MB)
Archäologische Forschung aus Pohanská in Plavecké Podhradie im Jahre 1990
Katarína Tomčíková – Jozef Paulík
43–66

Spony z doby laténskej z opevnenej polohy Molpír pri Smoleniciach (PDF, 5,5 MB)
Latènezeitliche Fibeln aus der befestigten Lage Molpír bei Smolenice
Zdeněk Farkaš
67–94

Sídlisko z neskorej doby laténskej v Bratislave-Rusovciach (PDF, 7,5 MB)
Eine spätlatènezeitliche Siedlung in Bratislava-Rusovce
Igor Bazovský
95–108

K problematike pevnostnej palácovej stavby v Gerulate-Bergli (PDF, 14,6 MB)
Zur Problematik der befestigten Palästgebäudes in Gerulata-Bergl
Magda Pichlerová
109–128

Archaeological survey at Urbárske Sedliská, Stupava, Slovakia: preliminary report (PDF, 16,2 MB) 
Eric Vrba
129–156

Některé nové poznatky o východoslovenských hradech (PDF, 8,7 MB)
Einige neue Erkenntnisse über die ostslowakischen Burgen
Miroslav Plaček
157–168

Nálezy keramiky z Devína (PDF, 8,8 MB)
Die Keramikfunde aus Devín
Veronika Plachá – Jana Hlavicová
169–182

Tzv. manžetové ostrohy z územia Slovenska (PDF, 3,9 MB)
Die sog. Manschettensporen aus Slowakischem Gebiet
Michal Slivka
183–190

Knižné kovania v zbierkach SNM-Archeologického múzea (PDF, 6,6 MB)
Die Buchbeschläge in den Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums
Klára Fűryová
191–200

Stredoveká a včasnonovoveká pálená strešná krytina na Slovensku (PDF, 5,8 MB)
Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Dacheindeckung in der Slowakei
Peter Nagy
201–210


MATERIALS


Nálezy na mladogravettienskom sídlsiku v Ratnovciach (PDF, 5,3 MB)
Die Funde aus einer junggravettien-Siedlung in Ratnovce
Dušan Thurzo
211–218

Ďalšie nálezy z doby rímskej v Ivanke pri Dunaji (PDF, 3,0 MB)
Weitere römisch-kaiserzeitliche Funde aus Ivanka pri Dunaji
Vladimír Turčan
219–224

Nálezy loštických pohárov z Bratislavského hradu (PDF, 2,4 MB)
Die Lošticer Becher gefunden in der Bratislavaer Burg
Tatiana Štefanovičová
225–230

Praveké nálezy zo Žlkoviec (PDF, 1,4 MB)
Die vorzeitlichen Funde aus Žlkovce (Bez. Hlohovec)
Peter Novosedlík
231–233