Editorial board

Head of Editorial board

PhDr. Juraj Bartík, PhD. (SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, juraj.bartik@snm.sk)

 

Members of Editorial board 

Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. (Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovakia, nraubrez@savba.sk)

Mgr. Radoslav Čambal, PhD. (SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, radoslav.cambal@snm.sk)

PhDr. Vladimír Turčan (SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, vladimir.turcan@snm.sk)

PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD. (SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava, Slovakia, zdenek.farkas@snm.sk)

Mgr. David Parma, Ph.D. (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, Bohemia, parma@uapp.cz)

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovakia, matej.ruttkay@savba.sk)

Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Archeologický ústav AV ČRSlezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava, Bohemia, stuchlik@arub.czstanislav.stuchlik@fpf.slu.cz)

Dr. Wolfgang David M.A. (Archäologisches Museum Frankfurt, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, wolfgang.david@stadt-frankfurt.de)