Zborník Slovenského národného múzea XCVII
Archeológia 13
2003

CONTENTS (PDF, 1,6 MB)


STUDIES


Sídlisko zo strednej doby bronzovej v Bratislave-Rusovciach (PDF, 13,8 MB)
Eine mittelbronzezeitliche Siedlung in Bratislava-Rusovce
Juraj Bartík
5–34

Príspevok ku kultu doby bronzovej II. (PDF, 14,9 MB)
Ein Beitrag zum Kultwesen der Bronzezeit II.
Jozef Paulík
35–92

Halštatský objekt v Pustých Úľanoch (PDF, 5,7 MB)
Ein hallstattzeitliches Objekt in Pusté Úľany
Tomáš König

93–118

Nálezy keltského oppida v Trenčianskych Bohuslaviciach (PDF, 7,2 MB)
Die Funde aus einem keltischen Oppidum in Trenčianske Bohuslavice
Igor Bazovský
119–132

Votívna ruka Jupitera Dolichena zo zbierky Emanuela Marcela (PDF, 6,8 MB)
Eine Votivehand von Jupiter Dolichenus aus der Sammlung von Emanuel Marcel
Ivana Kvetanová
133–142

Nálezy z doby sťahovania národov z Bojnej (PDF, 3,3 MB)
Die völkerwanderungszeitlichen Funde aus Bojná
Vladimír Turčan
143–148

Zaniknutý kostol vo Svodíne (PDF, 10,6 MB)
Die untergegangene Kirche in Svodín
Zoltán Drenko
149–170

Ľudské pozostatky z obce Vištuk (PDF, 9,1 MB)
Menschliche überreste aus der Gemeinde Vištuk
Zdeněk Farkaš – Alena Šefčáková

171–184


MATERIALS


Dve bronzové spony z Blatnice (PDF, 1,2 MB)
Zwei Bronzefibel aus Blatnica
Igor Bazovský

185–186 

Kamenný "medailón" z Abrahámu (PDF, 3,1 MB)
Ein steinernes "Medaillon" aus Abrahám
Zdeněk Farkaš
187–191