Zborník Slovenského národného múzea XCIX
Archeológia 15
2005

CONTENTS (PDF, 2,4 MB)


STUDIES


Gravettienske nálezy z Banky, Serbalovho vrchu III (PDF, 7,6 MB) 
Dušan Thurzo
7–20

K problematike pohrebného rítu v období starého eneolitu na juhozápadnom Slovensku (PDF, 8,4 MB)
Zur Problematik des Grabritus im Laufe des Altäneolithikums in der Südwestslowakei
Jana Šuteková
21–32

Pokračovanie výskumu sídliska z doby bronzovej v Bratislave-Rusovciach (PDF, 5,2 MB)
Weitere Erforschung der bronzezeitlichen Siedlung in Bratislava-Rusovce
Juraj Bartík
33–44

Dva bronzové meče z riečnych tokov (PDF, 6,1 MB)
Zwei Bronzeschwerter aus Flussläufen
Juraj Bartík – Sándor Trugly
45–54

Výsledky zisťovacieho výskumu vo Zvolene na Borovej hore (PDF, 11,8 MB)
Ergebnisse der Ermittlungsgrabung in Zvolen, Borová hora
Róbert Malček
55–72

Archeologický výskum na Pohanskej v Plaveckom Podhradí roku 1990 – 2. časť (PDF, 1,3 MB)
Archäologische Forschung auf Pohanská in Plavecké Podhradie im Jahre 1990 – 2. Teil
Katarína Tomčíková – Jozef Paulík
73–106

Laténska chata zo Senca (PDF, 10,0 MB)
Eine latenezeitliche Hütte aus Senec
Marián Čurný – Branislav Kovár
107–122

Neskorolaténske objekty v Bratislave na Čajkovského ulici č. 9 (PDF, 7,2 MB)
Spätlatenezeitliche Objekte in Bratislava, Čajkovského-Strasse Nr. 9
Radoslav Čambal – Miloš Gregor – Tomáš Krampl – Peter Nagy
123–160 

Sídliskové objekty z doby laténskej v Chorvátskom Grobe, časť Čierna voda (PDF, 14,5 MB)
Latenèzeitliche Siedlungsobjekte in Chorvátksy Grob, Ortsteil Čierna voda
Zdeněk Farkaš – Peter Nagy – Miloš Gregor
161–186

Včasnostredoveké hradisko I Spišské Tomášovce – Smižany – 1. etapa spracovania (PDF, 9,8 MB)
Frühmittelalterliche Fundstelle Hradisko I Spišské Tomášovce - Smižany - 1. Etappe der Verarbeitung
Danica Staššíková-Štukovská – Peter Šalkovský – Július Béreš – Eva Hajnalová – Eva Hušťaková – Zuzana Krempaská – František Javorský
187–234

Stredoveké opevnenie v Stupave, poloha Dračí hrádok (PDF, 12,5 MB)
Mittelalterliche Befestigung in Stupava, Flur Dračí hrádok
Zdeněk Farkaš
235–302

Nové nálezy grošov zo 14. a 15. storočia na Slovensku (PDF, 6,3 MB)
Neue Funde von Groschen aus dem 14. bis 15. Jahrhundert in der Slowakei
Marek Budaj
303–310


MATERIALS


Silicitová sekerka malopoľského pôvodu z Ludaníc, okr. Topoľčany (PDF, 2,9 MB)
Ein Silizitneil Kleinpolnischer Herkunft aus Ludanice (Bez. Topoľčany)
Miloš Gregor – Jana Šuteková
311–314

Včasnolaténska zoomorfná spona z Horných Orešian (PDF, 4,7 MB)
Ein frühlatenezeitliche zoomorphe Fibel aus Horné Orešany
Igor Bazovský
315-322

Spona typu Alésia z Pezinka (PDF, 5,7 MB)
Eine Fibel vom Typ Alesia aus Pezinok
Radoslav Čambal – Peter Wittgrúber
323–330

Gombíky zo včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure (PDF, 6,0 MB)
Knöpfe aus dem frühmittelalterlichen Burgwall in Svätý Jur
Július Vavák
331–338

Farebné sklo z Dobrej Vody a Pezinka (PDF, 13,9 MB)
Farbglas aus Dobrá Voda und Pezinok
Petra Koóšová – Miloš Gregor
339–356

Stredoveký tesák z Pezinka (PDF, 2,4 MB)
Ein mittelalterlicher Dussack aus Pezinok
Pavel Habáň
357–360

Stredoveký palcát z hradu Ostrý Kameň (PDF, 5,1 MB)
Ein mittelalterlicher Streitkolben aus der Burg Ostrý Kameň
Jozef Kováč
361–368


COLLOQUIUM


Štvrtý ročník kolokvia o keramike z doby rímskej (PDF, 1,6 MB)
Der vierte Jahrgang von Kolloquien über die römische Kaiserzeit
Vladimír Turčan
369–370

Keramika z hrnčiarskych pecí neskorej doby rímskej v Nitre-Chrenovej, poloha Shell (PDF, 3,7 MB)
Keramik aus der Töpferöfen aus der späten römischen Kaiserzeit in Nitra-Chrenová, Lahe Shell
Gertrúda Březinová
371–378

Germanische scheibengedrehte Keramik der spätrömischen Kaiserzeit aus Bratislava-Dúbravka und ihr Verhältnis zur römischen Keramik im Limesvorfeld von Carnuntum (PDF, 15,3 MB)
Germánska na kruhu točená keramika neskorej doby rímskej z Bratislavy-Dúbravky a jej vzťah k rímskej keramike v limitnom predpolí Carnunta
Kristián Elschek
379–408

Hrnčiarske pece z mladšej doby rímskej v Cíferi-Pác (PDF, 13,6 MB)
Töpferöfen aus der jüngeren römischen Kaiserzeit in Cífer-Pác
Titus Kolník – Vladimír Varsik
409–432

Hrnčiarska pec zo Skalice, poloha Trávniky (PDF, 2,3 MB)
Ein Töpferofen aus Skalica, Flur Trávniky
Vladimír Turčan
433–436

Na kruhu točená keramika ze Zlechova (PDF, 4,2 MB)
Die Scheibengedrehte Keramik aus Zlechov
Tomáš Zeman
437–443