Zborník Slovenského národného múzea XCI
Archeológia 7
1997

CONTENTS (PDF, 5,9 MB)


PERSONALIA


Prínos PhDr. Bela Pollu, DrSc. k rozvoju archeológie stredoveku v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave (PDF, 4,0 MB) 
Beata Egyházy-Jurovská
4–7


STUDIES


Ojedinelé nálezy medenej industrie na Juhozápadnom Slovensku (PDF, 6,7 MB)
Einzelfunde der Kupferindustrie in der Südwestslowakei
Zdeněk Farkaš
9–17

Štruktúrna a chemická analýzy archeologických predmetov na báze medi (PDF, 4,7 MB) 
Margita Longauerová – Svätoboj Longauer
19–24

Nový meč typu Riegsee zo Slovenska (PDF, 4,8 MB)
Ein neues Schwert vom Typ Riegsee aus der Slowakei
Juraj Bartík
25–30

Osídlenie v Bratislave - Dúbravke v 9.-13. storočí I. Sídlisko z 9.-10. storočia (PDF, 12,7 MB)
Die Siedlung in Bratislava - Dúbravka im 9.-13. Jahrhundert I. Siedlung aus dem 9.-10. Jahrhundert
Igor Bazovský – Kristián Elschek
31–50

Sídliskové objekty z konca 9. až 11. storočia na Hlavnom námestí v Bratislave (PDF, 11,5 MB)
Siedlungsobjekte vom Ende des 9. bis zum 11. Jahrhundert auf dem Hauptplatz in Bratislava
Branislav Lesák
51–66

Záchranný výskum včasnostredovekého osídlenia pri Senci (PDF, 8,1 MB)
Frühmittelalterliche Siedlung bei Senec
Karel Prášek
67–78

Stredoveký meč vybagrovaný z Dunaja (PDF, 4,0 MB)
Mittelalterliches Schwert ausgebagert aus der Donau
Vladimír Turčan
79–83

Trnavský kostol Sv. Michala (PDF, 7,8 MB)
Die Kirche St. Michael in Trnava
Klára Fűryová
85–93

K technológii a lokalizácii výroby neskorogotických kachlíc na Slovensku (PDF, 7,1 MB)
Zur Technologie und lokalisierung der Herstellung von spätgotischen Kacheln in der Slowakei
Jozef Hoššo
95–102

Archeologický výskum v záhrade bratislavského kláštora Uršulínek (PDF, 5,8 MB)
Archäologische Forschung im Garten des Ursulininnen Kloster von Bratislava
Zoltán Drenko
103–112

Archeologická zbierka zo Želiezoviec V. (PDF, 12,3 MB)
Archäologische Sammlung aus Želiezovce V.
Magda Pichlerová – Katarína Tomčíková
113–132