Zborník Slovenského národného múzea CXIV
Archeológia 30
2020

CONTENTS (PDF, 702,0 kB)


STUDIES


Eneolitická výšinná osada v Brezovej pod Bradlom a medená industria z okolia Prašníka (PDF, 8,6 MB)
Die äneolithische Höhensiedlung aus Brezová pod Bradlom und Kupferindustrie von der Umgebung von Prašník
Zdeněk Farkaš
5–34

Ojedinelé nálezy medenej industrie z priesmyku pri Bukovej (PDF, 2,7 MB)
Einzelfunde von Kupferindustrie vom Bergpass bei Buková
Zdeněk Farkaš
35–50

Eneolitické měděné sekery z pomezí východních Čech a severozápadní Moravy (PDF, 2,1 MB)
Äneolithische Kupferbeile von der Scheide Ostböhmens und Nordwestmährens
David Vích
51–60

Kovové dýky z Cífera a okolité osídlenie v stupňoch BA2 – BB1 (PDF, 4,3 MB)
Metal daggers from Cífer and the surrounding settlement in stages BA2 – BB1
Vladimír Mitáš – Ján Rajtár – Ján Tirpák
61–80

Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši. K poznaniu hradísk z mladšej a neskorej doby bronzovej v Malých Karpatoch (PDF, 11,5 MB)
Starý plášť near Plavecký Mikuláš. A paper on discovering hillforts from the later and late Bronze Age in the Lesser Carpathians
Juraj Bartík – Tibor Lieskovský
81–118

Pohrebisko mohylovej kultúry v Šamoríne, časti Šámot (PDF, 13,9 MB)
Burial Ground of Tumulus culture in Šamorín-Šámot
Jakub Godiš – Ján Haruštiak
119–166

Das späthallstattzeitliche Siedlungsobjekt 511/2019 von Kralice na Hané (Bez. Prostějov) in Mittelmähren. Ein Beitrag zur Drehscheibenkeramik der Verkerzug-Kultur (PDF, 6,0 MB)
Neskorohalštatský sídliskový objekt 511/2019 z Kralic na Hané (okres Prostějov) na strednej Morave. Príspevok ku keramike vekerzugskej kultúry vyrobenej na kruhu
Anita Kozubová – Pavel Fojtík
167–204

Hallstatt hoards from the Molpír hill-fort in Smolenice (PDF, 5,4 MB)
Halštatské depoty z hradiska Molpír v Smoleniciach
Radoslav Čambal – Erika Makarová
205–230

Variant des spätlatènezeitlichen Gürtelhakens vom Typ Voigt A aus Buková in den Kleinen Karpaten (PDF, 4,1 MB)
Variant neskorolaténskej opaskovej zápony typu Voigt A z Bukovej v Malých Karpatoch
Radoslav Čambal
231–244

Rímsky oltár s palimpsestom z Iže (PDF, 1,7 MB)
Römischer Altar mit Palimpsest aus Iža
Péter Kovács – Klára Kuzmová
245–250 

Zaumzeug mit Zügelketten aus Borinka, Kreis Malacky (SW Slowakei) (PDF, 5,7 MB)
Zubadlo s reťazami z Borinky (JZ Slovensko)
Igor Bazovský – Hana Majerová – Dana Szaboová – Darina Arendt
251–272

New Finds of “longobard” Brooches from the Late Migration Period in Southern Záhorie Region (PDF, 3,7 MB)
Nové nálezy „longobardských“ spôn z mladšej fázy sťahovania národov z južného Záhoria
Katarína Hladíková
273–286

Slovanské sídliskové objekty v Moste pri Bratislave (PDF, 14,2 MB)
Slav Settlement sites in Most pri Bratislave
Vladimír Turčan
287–320

Archeozoologické nálezy zo slovanských objektov v Moste pri Bratislave (okr. Senec, 8. – 9. stor.) (PDF, 958,7 kB)
Zooarchaeological Finds from Slav sites in Most pri Bratislave (Senec district, 8th – 9th centuries)
Alena Šefčáková
321–332

Nálezy z neskorostredovekého objektu na hrade Markušovce (PDF, 4,4 MB)
Finds from the Late Medieval pit at Castle Markušovce
Kamil Švaňa – Ján Rákoš – Patrik Fečo
333–346


COLLOQUIUM


Osemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 1,2 MB)
Achtzehnte Kolloquium zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie
Vladimír Turčan
347–348

Germánsky hrob z Bratislavy-Záhorskej Bystrice (PDF, 4,3 MB)
Germanisches Grab aus Bratislava-Záhorská Bystrica
Pavol Jelínek – Gerhard Pastirčák – Michaela Dörnhöferová – Radoslav Beňuš
349–358

Staršie nepublikované nálezy z doby rímskej z Trnavskej tabule (PDF, 6,3 MB)
Ältere unpublizierte Funde aus der römischen Kaiserzeit von der Trnava Tafel
Andrej Sabov
359–388


REVIEWS


J. Vladár – E. Wiedermann: The World behind the World. Intercultural Processes on the Prehistory of European Civilization. Peter Lang. Berlin 2020. (PDF, 797,1 kB) 
Pavol Jelínek
389–390