Zborník Slovenského národného múzea CXII
Archeológia 28
2018

CONTENTS (PDF, 580,3 kB)


STUDIES


Nálezy eneolitickej medenej industrie zo západnej časti Bratislavy (PDF, 1,2 MB)
Funde der äneolithischen Kupferindustrie im Westteil von Bratislava
Zdeněk Farkaš
7–20

Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Šoporni (PDF, 2,3 MB)
Gräberfeld aus der älteren Bronzezeit in Šoporňa
Juraj Bartík
21–46 

Anthropological and Genomic Analysis of the Burial Site of Únětice Culture at Šoporňa (Galanta district, Slovakia) (PDF, 3,0 MB)
Antropologická a genómová analýza pohrebiska únětickej kultúry zo Šoporne (okr. Galanta, Slovenská republika)
Alena Šefčáková – Milan Thurzo – Ron Pinhasi – David Reich
47–74

Radiocarbon Dating of Graves 1/08 and 5/09 from the Únětice Culture Cemetery in Šoporňa (Dist. Galanta, Slovak Republic) (PDF, 645,3 kB)
Rádiouhlíkové datovanie hrobov 1/08 a 5/09 z pohrebiska únětickej kultúry v Šoporni (okres Galanta, Slovenská republika)
Peter Bárta
75–82

Bronzová dýka zo Záhorskej Vsi (PDF, 1,0 MB)
Bronzedolch aus Záhorská Ves
Pavol Jelínek – Juraj Bartík
83–88

Ojedinělé nálezy doby bronzové z periferních oblastí východných Čech (PDF, 847,2 kB)
Einzelfunde der Bronzezeit aus Peripheren Gebieten Ostböhmens
David Vích
89–96

Depot bronzových predmetov z Nitrianskej Blatnice (PDF, 1,4 MB)
Hort von Bronzegegenständen aus Nitrianska Blatnica
Ondrej Ožďáni
97–114

Pár výzdobných puncov z Pohanskej pri Plaveckom Podhradí (PDF, 1,2 MB)
Musterpunzenpaar aus Pohanská bei Plavecké Podhradie
Juraj Bartík – Radoslav Čambal
115–126

Iron Sword and Bimetallic Gamów type Dagger from Dolné Vestenice (PDF, 1,5 MB)
Železný meč a bimetalická dýka typu Gamów z Dolných Vesteníc
Radoslav Čambal
127–140

Zdroje kovu v keltských mincovniach na Slovensku (PDF, 3,6 MB)
Metallquellen in keltischen Münzstätten in der Slowakei
Eva Kolníková – František Bakos – Peter Pauditš
141–196

Antropomorfná plastika z Tvrdošoviec (okr. Nové Zámky) (PDF, 807,3 kB)
Anthropomorphe Plastik aus Tvrdošovce (bez. Nové Zámky)
Igor Bazovský
197–200

Römische Bauten und das Germanische Fürstenmilieu während der römischen Kaiserzeit im 1. – 3. Jahrhundert nach Chr. nördlich der Mittleren Donau (PDF, 2,3 MB)
Rímske stavby a germánske kniežacie prostredie počas doby rímskej v 1. – 3. storočí po Kr. severne od stredného Dunaja
Kristian Elschek
201–220

Príspevok k technológii výroby meča z Krásnej nad Hornádom (PDF, 1,8 MB)
Article on the Production Technology of the Sword from Krásna nad Hornádom
Robert Môc
221–234

Poznámky k záverom archeologického výskumu kostola reformovanej cirkvi v Šamoríne (PDF, 1,6 MB) 
Bemerkungen zu den Schlussfolgerungen der Archäologischen Grabung der Reformierten Kirche in Šamorín
Andrej Botek – Róbert Erdélyi – Pavol Pauliny – Barbora Vachová
235–242

Prvá sezóna archeologického výskumu na Plaveckom hrade v Malých Karpatoch (PDF, 2,1 MB)
Die erste Saison der archäologischen Grabung auf der Burg Plavecký hrad in den Kleinen Karpaten
Mário Bielich – Zora Bielichová – Michal Šimkovic
243–256

Vyobrazenie „pudendum femininum“ v štítovom poli na keramike z hradu Čeklís (PDF, 2,0 MB)
Abbildung „Pupendum Femininum“ im Schildfeld an der Keramik aus der Burg Čeklís
Zdeněk Farkaš – Igor Choma
257–266

Razidlá a zvyšky falzátorskej dielne z 15. storočia v Brusníku (PDF, 1,2 MB)
Prägestempel und Reste einer Fälscherwerkstatt vom 15. Jahrhundert in Brusník
Marek Budaj
267–274


COLLOQUIUM


Sedemnáste kolokvium k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 966,2 kB)
Siebzehntes Kolloquium zu den Fragen der Römisch-Germanischen Archäologie
Vladimír Turčan
275–278

Vlešťovaná keramika z neskoroantickej pevnosti v Bratislave-Rusovciach (PDF, 832,1 kB)
Burnished Ceramics from the Late Antique Fortlet in Bratislava-Rusovce
Tomáš Dragun
279–286

Germánsky sídliskový objekt z Dunajskej Lužnej (PDF, 1,7 MB)
Germanisches Siedlungsobjekt aus Dunajská Lužná
Vladimír Turčan
287–300


REVIEWS


Kristián Elschek: Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Germanische Fürstensitz mit römischen Bauten und die germanische Besiedlung (PDF, 4,6 MB) 
Vladimír Turčan
301–302