Zborník Slovenského národného múzea CXI
Archeológia 27
2017

CONTENTS (PDF, 1,2 MB)


STUDIES


Paleolitické nálezy z Prašníka a Trstína. Príspevok k paleolitickému osídleniu severovýchodnej časti Malých Karpát (PDF, 2,8 MB)
Palaeolithic finds from Prašník and Trstín. Towards a Palaeolithic settlement of the north-eastern part of the Small Carpathians
Tomáš Michalík
7–13

Praveké kresby v jaskyni Domica (PDF, 14,3 MB)
Prehistoric Drawings in Domica cave
Alena Šefčáková
15–42

Medená sekera z Hruštína (PDF, 2,6 MB)
Fund eines Kupferbeils aus Hruštín
Barbora Danielová
43–47

Obilné jamy v praveku stredného a dolného Ponitrianska (PDF, 4,3 MB)
Grain pits in prehistory of Nitra region
Adam Gašpar
49–61

Ozdobný štít únětickej kultúry z Gajar (PDF, 7,4 MB)
Verzierter Schild der Aunjetitzer Kultur aus Gajary
Juraj Bartík – Tomáš Zachar
63–79 

Pozdně bronzový depot se štítovou sponou z Moravské Třebové (PDF, 6,6 MB)
Spätbronzezeitliche Hort mit Blattbügelfibel aus Moravská Třebová
David Vích
81–88 

Plasticky zdobená mazanica z Prešova – Nižnej Šebastovej (PDF, 5,6 MB) 
Plastisch verzierter Huttenlehm aus Prešov-Nižná Šebastová 
Peter Šimčík
89–96 

Bronze- und eisenzeitliche Gräberfelder in Nordostösterreich: topographische Lage, Strukturen, und geschlechtsspezifische Bestattungsareale anhand von ausgewählten Beispielen (PDF, 4,1 MB)
Pohrebiská z doby bronzovej a železnej v severovýchodnom Rakúsku: poloha, štruktúra a rodové areály na vybraných príkladoch
Peter C. Ramsl
97–107 

Neskorolaténske sídliskové objekty v Bernolákove, okr. Senec (PDF, 11,8 MB)
Spätlatènezeitliche Siedlungsobjekte in Bernolákovo, Bez. Senec
Radoslav Čambal – Igor Bazovský
109–131 

Rímsky prsteň z Trenčína (PDF, 1,6 MB)
Roman ring from Trenčín
Miroslava Daňová
133–136 

Včasnostredoveké sídliskové objekty z Bernolákova (PDF, 11,1 MB)
Frühmittelalterliche Siedlungsobjekte aus Bernolákovo
Vladimír Turčan
137–152

Predmety každodennej potreby z Čeboviec – Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš) (PDF, 3,7 MB)
Gegenstände des alltäglichen Bedarfs aus Čebovce-Zelený hrad (Bez. Veľký Krtíš)
Lucia Pilková – Petra Šimončičová Koóšová
153–161 

Gajary – Posádka vo svetle historických prameňov (PDF, 2,0 MB)
Gajary – Posádka im Lichte historischen Quellen
Michal Pírek
163–178 

Nálezy z 14. – 15. storočia z hradu Tekovská Breznica (PDF, 7,5 MB)
Funde vom 14. – 15. Jahrhundert von der Burg Tekovská Breznica (Bez. Žarnovica)
Marek Budaj – Michal Pírek
179–193 


COLLOQUIUM


Pätnásty ročník kolokvií k otázkam rímsko-germánskej archeológie (PDF, 2,2 MB)
Fünfzehnter Jahrgang der Kolloquien zu den Fragen der römisch-germanischer Archäologie
Vladimír Turčan
195–196 

Doklady výzdoby ozubeným kolečkem (radýlkem) na sídlišti z počátku doby římské v Mlékojedech, okr. Mělník (PDF, 4,1 MB)
Evidence of Cog-wheel Ornamentation on a site from the beginning of the Roman era in Mlékokojedy, Mělník District
Zdeněk Beneš
197–204

K labskogermánské radélkované keramice (PDF, 4,7 MB)
Zur elbgermanischen Keramik mit Rädchenverzierung
Eduard Droberjar – Radek Knápek
205–212 

Rädchenverzierte Keramik der römischen Kaiserzeit vom südlichen Marchgebiet (PDF, 5,2 MB)
Radielková keramika z doby rímskej z južného Pomoravia
Kristian Elschek
213–222 

Urny zdobené ozubeným kolieskom z vybraných hrobov pohrebísk v Kostolnej pri Dunaji a v Sekuliach (PDF, 11,2 MB)
Rädchenverzierte Urnen von ausgewählten Gräbern der Gräberfelder von Kostolná pri Dunaji und Sekule
Linda Kovácsová – Ján Rajtár
223–233 

Keramika zdobená radielkom z Ponitria a Požitavia (PDF, 3,7 MB)
Rädchenverzierte Keramik aus dem Nitra und Žitava Gebiet
Jaroslava Ruttkayová – Matej Ruttkay
235–244 

Nádoby zdobené ozubeným kolieskom z kvádskeho sídliska vo Veľkom Mederi (PDF, 3,8 MB)
Rollrädverzierte Gefässe aus der quadischen Siedlung von Veľký Meder
Vladimír Varsik
245–250 

Tečkovaná a radélkovaná výzdoba na keramice starší doby římské z jihočeských lokalit (PDF, 10,4 MB)
Die Punkt - und Rädchenverzierung auf der Keramik der älteren römischen Kaiserzeit aus den südböhmischen Lokalitäten
Petr Zavřel
251–269 


REVIEWS


Zoja Benkovsky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský: Grabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei (PDF, 1,4 MB) 
Juraj Bartík
271–272