Zborník Slovenského národného múzea CIII
Archeológia 19
2009

CONTENTS (PDF, 1,2 MB)


STUDIES


Tri plastiky z Badenskej kultúry (PDF, 4,0 MB)
Drei Plastiken der Badener Kultur
Zdeněk Farkaš
7–16

Zvieracia plastika Badenskej kultúry zo Stránskej (PDF, 7,7 MB)
Zoomporher Plastik der Badener Kultur aus Stránska
Gabriel Nevizánsky
17–36

Bronzezeitliche Gegenstände aus einer Privatsammlung II (PDF, 6,3 MB)
Predmety z doby bronzovej zo súkromnej zbierky II
Juraj Bartík
37–52 

Ojedinelé nálezy bronzovej industrie zo Stredného Slovenska (PDF, 5,0 MB)
Einzelfunde von Bronzeindustrie aus der Mittelslowakei
Víťazoslav Struhár
53–64

Diaľkové zbrane z pohrebísk Vekerzugskej kultúry na Juhozápadnom Slovensku (PDF, 3,8 MB)
Fernwaffen aus Gräberfeldern der Vekerzug-kultur in der Südwestslowakei
Anita Kozubová
65–130

Mincové dávkovacie platničky z Mudroňovej ulice v Bratislave (PDF, 9,7 MB)
Tüpfelplatten zur Münzherstellung aus der Mudroňova-Strasse in Bratislava
Igor Bazovský – Miloš Gregor
131–152

Nové nálezy z doby laténskej z Plaveckého Podhradia-Pohanskej (PDF, 4,5 MB)
Neufunde von Latenezeit aus Plavecké Podhradie-Pohanská
Radoslav Čambal
153–164

Nálezy z obdobia avarského kaganátu zo zadunajskej časti Bratislavy (PDF, 2,6 MB)
Die Funde aus der Periode des awarischen Kaganats im Transdanubischen Teil Bratislavas
Vladimír Turčan
165–170

Drumbľa v archeologických nálezoch (PDF, 2,8 MB)
Die Maultrommel in archäologischen Funden
Barbora Brodňanová
171–178

Výskum v kaplnke Sv. Kataríny v Bratislave (PDF, 4,6 MB)
Untersuchung in der Kapelle der Hl. Katharina in Bratislava
Tomáš Krampl
179–190


MATERIALS


Hlinená platnička lengyelskej kultúry u Košolnej (PDF, 2,3 MB)
Eine Tonplatte der Lengyel-Kultur aus Košolná
Zdeněk Farkaš
191–196

Keltské tetradrachmy z Pezinka a Bratislavy-Rače (PDF, 7,9 MB)
Keltische Tetradrachmen aus Pezinok und Bratislava-Rača
Radoslav Čambal – Marek Budaj
197–214

Germánsky žiarový hrob z Bernolákova (PDF, 1,7 MB)
Ein germanisches Brandgrab aus Bernolákovo
Vladimír Turčan
215–218

Byzantská minca z Gajar (PDF, 2,8 MB)
Eine byzantinische Münze aus Gajary
Marek Budaj
219–224


COLLOQUIUM


Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia. Siedmy ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky (PDF, 699,5 kB)
Germanische Keramik aus Siedlungen des Schlusshorizontes von swebischer Besiedlung. Siebter Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik
Vladimír Turčan
225–226

Osada zo začiatku obdobia sťahovania národov v Štúrove v kontexte osídlenia na Dolnom Pohroní (PDF, 6,9 MB)
Die Ansiedlung aus dem Anfang der Völkerwanderungszeit in Štúrovo im Kontext der Besiedlung im unteren Grantal
Ján Beljak
227–246

Produkce hrnčírských pecí ze záverečných fází protohistorického období ve Vávrovcích a Opave-Kylešovicích (PDF, 4,1 MB)
Produktion der Töpferöfen aus Schlussphasen der protohistorischen Periode in Vávrovice und Opava-Kylešovice
Ondrej Šedo
247–256 

Objekty zo začiatočnej fázy doby sťahovania národov v Cíferi-Páci (PDF, 5,3 MB)
Objekte aus der Anfangsphase der Völkerwanderungszeit in Cífer-Pác
Vladimír Varsik – Titus Kolník
257–270

Nové germánske sídlište v Modré u Velehradu (PDF, 4,4 MB)
Eine neue germanische Siedlung in Modrá bei Velehrad
Tomáš Zeman
271–282

Archeologické datování kontra absolutní data na príkladu vybraných objektu ze sídlište ve Zlechove (PDF, 4,7 MB)
Archäologische Datierung Kontra Absolute Daten am Beispiel der ausgewählten Objekte aus der Siedlung von Zlechov
Tomáš Zeman
283–294

Nálezy z mladšej doby rímskej z Veľkého Zálužia (PDF, 7,7 MB)
Findings from young roman period from Veľké Zálužie
Ondrej Žaár – Zuzana Poláková – Mário Bielich
295–316

Ein Frühvölkerwanderungszeitliches Grubenhaus aus Bratislava-Dúbravka (Objekt 125/92) (PDF, 3,9 MB)
Polozemnica zo včasnej doby sťahovania národov z Bratislavy-Dúbravky (objekt 125/92)
Kristian Elschek
317–330