Zborník Slovenského národného múzea CII
Archeológia 18
2008

CONTENTS (PDF, 79,0 kB)


STUDIES


Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi (PDF, 8,7 MB)
Neolitische Funde und deren Petrographische Charakteristik aus Bratislava-Devínska Nová ves
Zdeněk Farkaš – Miloš Gregor – Antonín Přichystal – Daniel Pivko
7–42

Meč typu Uriu – Aranyos zo západného Slovenska (PDF, 404,9 kB)
Ein Schwert vom Typ Uriu-Aranyos aus der Westslowakei
Juraj Bartík
43–48

Kostené valcovité predmety z pohrebísk Vekerzugskej kultúry v severozápadnej časti Karpatskej kotliny (PDF, 2,0 MB)
Zylindrische Knochengegenstände aus Gräberfeldern der Vekerzug-Kultur im Nordwestteil des Karpatenbeckens
Anita Kozubová
49–94

Engoby a pigmenty neskorolaténskej keramiky z Bratislavského oppida (PDF, 2,1 MB)
Engoben und Pigmente der spätlatenezeitlichen Keramik aus dem Bratislavaer oppidum
Radoslav Čambal – Miloš Gregor
95–110

Rímska plastika z Bukovej (PDF, 4,4 MB)
Römerzeitliche Statuette aus Buková
Ivana Kvetánová
111–124

Datovanie antickej gemy zo staromaďarského hrobu v Seredi (PDF, 678,7 kB)
Datierung einer römischen Gemme aus dem altmagyarischen Grab in Sereď
Miroslava Daňová
125–130

Ďalšie sídliskové objekty z obdobia sťahovania národov z Bratislavy-Rusoviec (PDF, 1,6 MB)
Weitere völkerwanderungszeitliche Siedlungsobjekte aus Bratislava-Rusovce
Igor Bazovský
131–138

Včasnostredoveké sídliskové objekty z Chorvátskeho Grobu (PDF, 5,2 MB)
Frühmittelalterliche Siedlungsobjekte aus Chorvátsky Grob
Vladimír Turčan
139–152

Gombíky s tepanou výzdobou (PDF, 2,3 MB)
Knöpfe mit Treibverzierung
Hana Chorvátová
153–170

Archeologický výskum na Holubyho ulici 22 v Pezinku (PDF, 2,9 MB)
Archäologische Ausgrabung in der Holubyho 22 in Pezinok
Igor Choma
171–188

Archeologický výskum na Radičnom námestí 9 v Pezinku (PDF, 1,2 MB)
Archäologische Ausgrabung am Radičné námestie 9 in Pezinok
Igor Choma
189–198

Mince z dvadsiatych rokov 17. storočia z okolia Svätého Jura (PDF, 6,4 MB)
Münzfunde aus den 1620ern aus der Umgebung von Svätý Jur
Marek Budaj – Michal Duchoň
199–222

Rodový erb na poľnom dele v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu  (PDF, 2,7 MB)
Ein Familienwappen auf einem Feldgeschütz in Slowakischem Nationalmuseum - Archäologischem Museum
Jana Oršulová
223–234


MATERIALS


Paleolitický idol z Čečejoviec (PDF, 1,2 MB)
Ein paläolithisches Idol aus Čečejovce
Dušan Thurzo
235–238

Hrot typu Kostienki z Modrovky (PDF, 94,3 kB)
Kostenki-Spitze aus Modrovka
Dušan Thurzo
239–240

Dva keltské hroty kopijí z Bukovej (PDF, 1,8 MB)
Zwei keltischen Lanzenspitzen aus Buková
Radoslav Čambal
241–248

Predbežná správa z archeologického výskumu Bratislavského podhradia – Vydrice (PDF, 2,7 MB)
Vorbericht aus archäologischen Ausgrabungen in der Bratislavaer Vorburg, Lage Podhradie – Vydrica
Tatiana Štefanovičová – Pavol Jelínek – Branislav Kovár – Martin Hanuš – Jana Stehlíková – Pavol Spišák – Veronika Plachá
249–256

Hrobka v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (PDF, 1,0 MB)
Gruft in der Kirche der Mariä Himmelfahrt in Pezinok
Igor Choma
257–262


COLLOQUIUM


Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Šiesty ročník kolokvií k problematike germánskej keramiky (PDF, 64,1 kB)
Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Sechster Jahrgang der Kolloquien zur Problematik der germanischen Keramik
Vladimír Turčan
263–264

Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Germánske sídliskové objekty zo Zohora (objekt 32/1995) a Bratislavy-Devínskej Novej Vsi (objekt 8/1997) datované terrou sigillatou do 3. storočia po Kr. (PDF, 1,0 MB) 
Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Germanische Siedlungsobjekte in Zohor (objekt 32/1995) und Bratislava-Devínska Nová Ves (objekt 8/1997) durch terra Sigillata ins 3. Jahrhundert nach Chr. datiert
Kristian Elschek
265–276

Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Terra sigillata z germánských sídlištních objektu na lokalite Klentnice (PDF, 4,6 MB)
Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Terra sigillata aus germanischen Siedlungobjekten an der Fundstelle Klentnice
Soňa Klanicová – Balász Komoróczy
277–292

Germánske sídliskové objekty z doby rímskej datované terrou sigillatou do doby Severovcov. Nálezové súbory z germánskych sídlisk sprevádzané severskou terrou sigillatou Veľký Meďer, objekt 106 (PDF, 609,7 kB)
Germanische Siedlungsobjekte aus der römischen Kaiserzeit durch Terra Sigillata in der Severzeit datiert. Die Fundverbände aus germanischen Siedlungen vergesellschaftet mit severischer Terra Sigillata Veľký Meďer, Objekt 106
Vladimír Varsik
293–306