Zborník Slovenského národného múzea CI
Archeológia 17
2007

CONTENTS (PDF, 62,2 kB)


STUDIES


Mladogravettienske nálezy z Banky – Kopanice zo súkromnej zbierky (PDF, 583,1 kB)
Die Junggravettien-Funde aus Banka – Kopanica aus einer Privatsammlung
Dušan Thurzo
7–14

Predmety z doby bronzovej zo súkromnej zbierky (PDF, 743,1 kB)
Bronzezeitliche Gegenstände aus einer Privatsammlung
Juraj Bartík

15–34

Bemerkungen zur Fundzusammensetzung des Hortes aus Obišovce (PDF, 340,8 kB)
Príspevok ku skladbe hromadného nálezu z Obišoviec
Etela Studeníková
35–46 

Súčasti ochrannej šupinovej zbroje zo Smoleníc-Molpíra (PDF, 436,9 kB)
Schuppenpanzierteile aus Smolenice-Molpír
Radoslav Čambal
47–56

Halštatská chata v Janíkoch, časť Dolné Janíky (PDF, 1,6 MB)
Eine hallstattzeitliche Hütte in Janíky, Dorfteil Dolné Janíky
Radoslav Čambal – Miloš Gregor
57–86

Nepublikované laténske hrobové nálezy z Pohronia (PDF, 375,3 kB)
Unpublizierte Grabfunde aus dem Pohronie (Grantal)
Branislav Kovár
87–96

Východné suburbium Bratislavského oppida – archeologický výskum na Hlavnom námestí 8 (PDF, 1,3 MB)
Östliches Suburbium des bratislavaer oppidums – archäologische Ausgrabungen am Hlavné námestie 8 (Hauptplatz)
Branislav Resutík
97–120

Bronzové predmety z doby rímskej v tvare špargle (PDF, 352,1 kB)
Spargelförmige Bronzegegenstände aus der römischen Kaiserzeit
Ivana Kvetánová
121–126

Summary report of the 2002 excavations at Urbárske sedliská, Stupava (PDF, 1,4 MB)
Záverečná správa o výskumnej sezóne 2002 v Stupave, poloha Urbárske sedliská
Eric Vrba
127–174

Fragment krúžkovej zbroje z lokalít Smolenice-Molpíra a Dolné Orešany – poloha Železník (PDF, 718,1 kB)
Ringpanzierfragmente aus Smolenice-Molpír und Dolné Orešany – Flur Železník
Peter Šimčík
175–188 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (PDF, 302,7 kB)
Die Kirche der Mariä Himmelfahrt in Pezinok
Tomáš Krampl – Igor Choma – Alena Šefčáková – Milan Thurzo – Petra Pospechová – Peter Wittgrúber
189–202

Vyhodnotenie mincí z archeologického výskumu kostola Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku (PDF, 469,7 kB)
Auswertung von Münzen aus archäologischer Erforschung der Kirche der Mariä Himmelfahrt in Pezinok
Marek Budaj
203–214

Nový nález stredovekého hrotu šípu zo Stupavy-Dračieho hrádku (PDF, 358,6 kB)
Der Neufund einer mittelalterlichen Pfeilspitze aus Stupava-Dračí hrádok
Zdeněk Farkaš
215–230


MATERIALS


Paleolitický artefakt z Bratislavy-Ružinova (PDF, 91,3 kB)
Ein paläolithisches Artefakt aus Bratislava-Ružinov
Dušan Thurzo
231–234

Ojedinelé eneolitické nálezy z Lieskovca (PDF, 144,4 kB)
Äneolithische Einzelfunde aus Lieskovec
Tomáš Zachar – Róbert Malček
235–238

Železný klúč z Modry, poloha Zámčisko (PDF, 511,3 kB)
Ein Eisenschlüssel aus Modra, Flur Zámčisko
Zdeněk Farkaš
239–244

Renesančný meč z Homôľky v Nízkych Tatrách (PDF, 293,7 kB)
Ein Renaissance-Schwert aus Homôlka in der Niederen Tatra
Igor Choma – Michal Pírek
245–250

Predbežné vyhodnotenie nálezov militárií zo Svätého Jura – poloha Ostrý vrch (PDF, 214,1 kB)
Vorläufige Auswertung der Gefundenen Militaria aus Svätý Jur, Flur Ostrý vrch
Michal Pírek
251–258

Delá v zbierkach Slovenského národného múzea - Archeologického múzea v Bratislave (PDF, 188,5 kB)
Die Geschütze in Sammlungen des Slowakischen Nationalmuseums – Archäologischen museums in Bratislava
Pavel Habáň
259–262


COLLOQUIUM


Piaty ročník kolokvií k problematike výskumu germánskej keramiky. Sídliskové a hrobové nálezy zo Zohora (PDF, 50,9 kB)
Kolloquium über die Probleme der Erforschung von germanischer Keramik. Die Siedlung- und Gräberfunde aus Zohor
Vladimír Turčan
263–264

Der germanische Fürstensitz von Zohor  (Westslowakei) während der römischen Kaiserzeit. Kurze Übersicht (PDF, 493,1 kB)
Germánske kniežacie sídlo v Zohore (Západné Slovensko) počas doby rímskej. Stručný prehľad
Kristian Elschek
265–280

Niekoľko poznámok k rekonštrukcii bronzovej misy Eggers 100 z hrobu č. 5 zo Zohora (PDF, 154,1 kB)
Einige Bemerkungen zur Rekonstruktion einer Bronzeschüssel vom Typ Eggers 100 aus dem Grab 5 aus Zohor
Igor Bazovský
281–284

Novoobjavený hrob z doby rímskej zo Zohora (PDF, 348,3 kB)
Ein neues römisch-kaiserzeitliches Grab aus Zohor
Igor Bazovský
285–290