Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014

Stĺp Marca Aurelia a stredné Podunajsko. Štúdie – Column of Marcus Aurelius

and the Middle Danube Area. Studies

ISBN 978-80-8060-335-9

Bratislava 2014

 

Contents (PDF)

 

Bazovský, I.,
Odev Germánov na stĺpe Marca Aurélia,

The clothing of the Germans on the Column of Marcus Aurelius,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 7-10 
(PDF)

 

Beljak, J.,

Pohronie v dobe Marca Aurelia, The Granp region at the time of Marcus Aurelius,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 11-24 
(PDF)

 

Čambal, R.,

Torques or shackles? Cotins or Germans? To Interpretation of ethnic origin of the Captives from the Column of Marcus Aurelius, displayed in the scenes LXVIII and LXIX,

Torques alebo putá? Kotíni alebo Germáni? K interpretácii etnického pôvodu zajatcov na scénach LXVIII a LXIX zo stĺpu Marca Aurelia,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 25-34 
(PDF)

  

Droberjar, E.,

Shackles on the column of Marcus Aurelius and finds from Mušov, 

Pouta na sloupu Marka Aurelia a nálezy z Mušova,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 35-40 
(PDF)

 

Elschek, K.,

Nové žiarové hroby z 2. polovice 2. storočia zo Zohora na západnom Slovensku, 

Neue Brandgräber aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts von Zohor (Westslowakei),
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 41-50 
(PDF)

 

Hrnčiarik, E., Baňovič, J.,
Vyobrazenia nádob na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marka Aurélia,

Depictions of vessels on Trajan´s column and the column of Marcus Aurelius,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 51-60 
(PDF)

 

Hrnčiarik, E., Ulický, J.,

Vyobrazenia rímskej výstroje a výzbroje na Trajánovom stĺpe a stĺpe Marka Aurélia, 

Depictions of Roman arms and armour on Trajan´s column and the column of Marcus Aurelius,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 61-69 
(PDF)

 

Jančura, P., Daňová, M., Jančura, M., Bohálová, I., Daniš, D., Modranský, J.,

Zrníková, K., Oláhová, L.,

Priestorový aspekt a prírodné podmienky invázie Rimanov do stredného Podunajska a Karpát v druhom storočí n. l.,

The spatial aspect and the natural conditions of the Roman invasion of the central Danube region and the Carpathians in the second Century AD,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 71-87 
(PDF)

 

Nádaskay, R., Schmidtová, J., Barta, P.,
Terra Sigillata z priekopy rímskeho tábora Gerulata II v Bratislave-Rusovciach, 

Terra sigillata from ditch of roman camp Gerulata II in Bratislava-Rusovce,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 89-100 
(PDF)

 

Olędzki, M.,

The Causes of the Outburst of Marcomannic Wars, 

Przyczyny wojen markomańskich

Príčiny markomanských vojen,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 101-106 
(PDF)

 

Rajtár, J.,

Stĺp Marca Aurelia a archeologické doklady o rímskych výpravách proti Kvádom, 

Die Säule des Marcus Aurelius und die archäologische Nachweise der römischen Expeditionen gegen die Quaden,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 107-140 
(PDF)

 

Schmidtová, J., Barta, P.,
Výskum priekopy rímskeho tábora Gerulata II v Rusovciach v roku 2009,

The excavation of ditch of roman camp Gerulata II in Rusovce 2009,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 141-154 
(PDF)

 

Šedo, O.,

Rímske stavby zobrazené na stĺpe Marca Aurélia,

Roman buildings depicted on the column of Marcus Aurelius,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 155-167 
(PDF)

 

Turčan, V.,

Germánske sídliskové objekty na stĺpe Marca Aurelia,

German settlement structures on the column of Marcus Aurelius,

Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 169-179 (PDF)

 

Valachovič, P.,

Markomanské vojny v ikonografii a rímskej historiografickej tradícii, 

The Marcomannic wars in Iconography and in the roman historiographical Tradition,
Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum 8, 2014, 181-184 
(PDF)